Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o registraciji dopolnilnih dejavnosti na kmetiji – UL 79/2005


Na podlagi drugega odstavka 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) in za izvajanje četrtega odstavka 6. člena Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o registraciji dopolnilnih dejavnosti na kmetiji

1. člen

Ta pravilnik določa vsebino vloge za registracijo dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljnjem besedilu: vloga).

2. člen

Vlogo vloži nosilec dopolnilne dejavnosti na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 321-352/2005

Ljubljana, dne 11. avgusta 2005.

EVA 2005-2311-0188

Marija Lukačič l. r.

Ministrica za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano


Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI