Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji - UL 30/2009


Na podlagi 28. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

S E Z N A M
registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji

I.

Fitofarmacevtska sredstva, ki so registrirana za promet in uporabo v Republiki Sloveniji, so:

II.

Z dnem uveljavitve tega seznama preneha veljati Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 41/08 in 104/08).

III.

Ta seznam začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 327-02-83/2005/25

Ljubljana, dne 1. aprila 2009

EVA 2009-2311-0013

dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano


Pripeti dokumenti

Avtor: ZKŽP