Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o dodatnih standardnih opozorilih in obvestilih za fitofarmacevtska sredstva - UL 31/2004


Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o dodatnih standardnih opozorilih in obvestilih za fitofarmacevtska sredstva

1. člen

(1) Ta pravilnik določa za izvedbo Direktive št. 2003/82/ES (UL L 228/03, 11. 9. 2003) dodatna standardna opozorila in obvestila ter kriterije za njihovo dodelitev fitofarmacevtskim sredstvom (v nadaljnjem besedilu: FFS), ki vsebujejo aktivne snovi iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Dodatna standardna opozorila in obvestila omogočajo enotno označevanje FFS in uporabo enotnih ukrepov za zmanjšanje posebnega tveganja, do katerega lahko pride pri uporabi FFS.
 

2. člen

(1) Dodatna standardna opozorila za posebno tveganje za ljudi in okolje (RS stavki) so navedena v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Dodatna standardna obvestila za varovanje ljudi in okolja (SP stavki) so navedena v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

3. člen

(1) Poleg standardnih opozoril in obvestil, ki jih določata pravilnik, ki ureja razvrščanje označevanje in pakiranje nevarnih snovi (Direktiva št. 67/548/EGS) in pravilnik, ki ureja razvrščanje označevanje in pakiranje nevarnih pripravkov (Direktiva št. 99/45/ES) so za FFS, ki vsebujejo aktivne snovi iz Priloge 3, obvezen sestavni del etikete z navodilom za uporabo tudi dodatna standardna obvestila in opozorila iz Priloge 1 in Priloge 2.
(2) Imetniki registracij oziroma vlagatelji zahtevkov za izdajo, podaljšanje ali spremembo registracije za FFS, ki vsebujejo aktivne snovi iz Priloge 3, morajo v roku, predpisanem v tej prilogi, dopolniti etikete in varnostne liste z dodatnimi standardnimi opozorili in obvestili iz prilog 1 in 2 tega pravilnika ter Fitosanitarni upravi Republike Slovenije hkrati predložiti dokumentacijo v zvezi s temi oznakami.
(3) Če FFS vsebuje več aktivnih snovi, za katere so v Prilogi 3 določeni različni datumi, se upošteva zadnji datum.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena so lahko FFS, ki vsebujejo aktivne snovi iz priloge 3 in so že dana v promet in uporabo pred 30. julijem 2004 v prometu in uporabi do poteka roka uporabe, ki je originalno označen na embalaži.
 

4. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 327-02-292/2003
Ljubljana, dne 23. marca 2004.

 

mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI