Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o prepovedi prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo določene aktivne snovi – UL 10/2005


Na podlagi drugega odstavka 12. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdar­stvo in prehrano

P R A V I L N I K

o prepovedi prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo določene aktivne snovi

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik ureja prepoved prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS), ki vsebujejo določene aktivne snovi, v skladu z Direktivo Sveta št. 79/117/EGS z dne 21. decembra 1978 (UL L, št. L 033, z dne 8. 2. 1979, str. 36, z vsemi spremembami) o prepovedi prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo določene aktivne snovi.

2. člen

(1) Prepovedano je dajati v promet in uporabljati FFS, ki vsebujejo eno ali več naslednjih aktivnih snovi:

Imena aktivnih snovi ali skupin aktivnih snovi

1. Živosrebrove spojine

alkil živosrebrove spojine

alkoksialkil in aril živosrebrove spojine

živosrebrov klorid (kalomel)

živosrebrov oksid

ostale anorganske živosrebrove spojine

2. Obstojne organoklorne spojine

Kamfeklor

3. Druge spojine

Binapakril

1,2-dibromoetan

1,2-dikloroetan

dinozeb ter njegove soli

dinozeb acetat

dikofol, ki vsebuje manj kot 78% p.p.1-dikofola ali več kot 1g/kg DDT-ja in DDT – ju sorodnih spojin

etilen oksid

Kaptafol

kvintozen, ki vsebuje več kot 1g/kg heksaklorobenzena ali več kot 10g/kg pentaklorobenzena

malein hidrazid in njegove soli, z izjemo holinijevih, kalijevih in natrijevih soli

holinijeve, kalijeve in natrijeve soli malein hidrazida, ki vsebujejo več kot 1mg/kg prostega hidrazina, izraženo na osnovi kislinskega ekvivalenta

Nitrofen

(2) Ne glede na prejšnji odstavek prepoved ne velja za FFS:

a) ki vsebujejo zanemarljive nečistote, prisotne zaradi narave postopka proizvodnje, če nimajo škodljivih učinkov na ljudi, živali ali okolje;

b) ki se uporabljajo v raziskovalne oziroma razvojne namene ali za analize;

c) ki se izvažajo v tretje države.

3. člen

(posebnosti)

(1) Ne glede na prepoved iz prejšnjega člena Fitosanitarna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS) izjemoma dovoli promet oziroma uporabo FFS, ki vsebuje eno ali več aktivnih snovi iz prejšnjega člena, vendar največ za 120 dni. Dovoljenje se izda, če je to potrebno zaradi nepredvidljive nevarnosti, ki jo predstavlja škodljivi organizem, ki ga ni mogoče zatreti oziroma ustrezno omejiti z registriranimi FFS ali drugimi ukrepi.

(2) O dovoljenju iz prejšnjega odstavka FURS brez odlašanja obvesti Evropsko komisijo in ostale države članice.

4. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o prepovedi ali omejitvi prometa oziroma uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo določene aktivne snovi (Uradni list RS, št. 105/01).

5. člen

(uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 327-02-409/2004

Ljubljana, dne 10. januarja 2005.

EVA 2005-2311-0014

Marica Lukačič l. r.

Ministrica za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

 


Avtor: ZŽI