Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o opremljanju fitofarmacevtskih sredstev z etiketo - UL 50/2010


Na podlagi četrtega odstavka 4. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o opremljanju fitofarmacevtskih sredstev z etiketo

1. člen

V 9. členu Pravilnika o opremljanju fitofarmacevtskih sredstev z etiketo (Uradni list RS, št. 40/09) se doda tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) FFS, ki se razvrščajo kot nevarna za čebele in se zanje v skladu s predpisom, ki ureja dodatna standardna opozorila in obvestila za FFS, zahteva obvestilo za nevarnost za čebele, se na etiketi skupaj z obvestilom opremijo tudi z znakom narisane čebele iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in sicer čebele črne barve na beli podlagi, z rdečo obrobo enake oblike in velikosti kot so grafični znaki za nevarnost iz predpisov, ki urejajo razvrščanje, označevanje in pakiranje kemikalij. Znak se namesti skupaj z obvestilom za nevarnost za čebele na prvi strani etikete.«.

2. člen

Doda se Priloga 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.

3. člen

FFS, opremljena z etiketami, ki so bile natisnjene ali naročene pred uveljavitvijo tega pravilnika, so lahko v prometu do poteka roka uporabe, če v odločbi o registraciji FFS ni določeno drugače, vendar najdlje do 31. decembra 2011.

4. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-427/2009

Ljubljana, dne 24. maja 2010

EVA 2010-2311-0104

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Priloga 1: Etiketa


Avtor: ZKŽP