Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Uredba o izvajanju uredb Sveta in Evropske komisije o ukrepu informiranja in promocije kmetijskih proizvodov – UL 1/2008


Na podlagi 5. in 19. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 — uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o izvajanju uredb Sveta in Evropske komisije o ukrepu informiranja in promocije kmetijskih proizvodov

1. člen

S to uredbo se za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2826/2000 z dne 19. decembra 2000 o akcijah informiranja in promocije za kmetijske proizvode na notranjem trgu (UL L, št. 328, 23. 12. 2000, str. 2–6, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba Sveta 2826/2000), Uredbe Komisije (ES) št. 1071/2005 z dne 1. julija 2005 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2826/2000 o akcijah informiranja in promocije za kmetijske proizvode na notranjem trgu (UL L, št. 179, 11. 7. 2005, str. 1–28; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije 1071/2005), Uredbe Sveta (ES) št. 2702/1999 z dne 14. decembra 1999 o ukrepih informiranja in promocije kmetijskih proizvodov v tretjih državah (UL L, št. 327, 21. 12. 1999, str. 7–10, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba Sveta 2702/1999) in Uredbe Komisije (ES) št. 1346/2005 z dne 16. avgusta 2005 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2702/1999 o ukrepih za informiranje in za promocijo kmetijskih proizvodov v tretjih državah (UL L, št. 212, 17. 8. 2005, str. 16–25; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije 1346/2005) določajo:
– pristojni organ za izvajanje ukrepa informiranja in promocije za kmetijske proizvode;
– postopki za izvajanje ukrepa in upravičence;
– financiranje programov akcij informiranja in promocije;
– nadzor nad izvajanjem programov.

2. člen

(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo naslednje:
1. kmetijski proizvodi so proizvodi, ki so opredeljeni v Prilogi 1 k Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, razen rib in ribiških proizvodov;
2. izvajalec je pravna ali fizična oseba, ki izvaja predlagani program.

3. člen

(namen in cilji ukrepa)

Namen ukrepa kmetijske politike je finančno podpreti upravičence pri akcijah informiranja in promocije kmetijskih proizvodov s ciljem povečati ugled kmetijskih proizvodov s poreklom v Evropski uniji, še posebej glede kakovosti, hranilne vrednosti ter varnosti kmetijskih proizvodov in živil ter načinov njihove proizvodnje.

4. člen

(pristojni organ)

Za izvajanje ukrepa informiranja in promocije kmetijskih proizvodov je pristojna Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija).

5. člen

(upravičenci)

(1) Upravičenci do sredstev po tej uredbi (v nadaljnjem besedilu: predlagateljice programov) so pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki glede na svojo organiziranost in dejavnost predstavljajo pridelovalce in predelovalce kmetijskih proizvodov in so na nacionalni ravni reprezentativne za posamezni sektor pridelave ali predelave v Republiki Sloveniji.
(2) Za reprezentativne se štejejo predlagateljice programov, ki predstavljajo pridelovalce ali predelovalce z vsaj 50% proizvodnim deležem kmetijskih proizvodov, razen če ni z drugimi predpisi drugače predpisano.
(3) Za sektor »Med in čebelarski proizvodi« in za sektor »Proizvodi ekološkega kmetijstva« se šteje, da so reprezentativne tiste predlagateljice programov, ki imajo včlanjenih več kakor polovico vseh proizvajalcev za posamezni sektor v svoji organizaciji.

6. člen

(izbira izvajalca)

(1) Če je predlagateljica programov financirana iz javnih sredstev, mora izvajalca izbrati v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
(2) Če predlagateljica programov ni financirana iz javnih sredstev, mora izvajalca izbrati na podlagi najugodnejše ponudbe izmed najmanj treh ponudb.

7. člen

(javni poziv za zbiranje predlogov programov)

(1) Agencija na svoji spletni strani vsako leto objavi javni poziv za zbiranje predlogov programov.
(2) V javnem pozivu se objavijo:
– prijavni obrazec in druga vsebina vloge;
– roki za predložitev predlogov programov;
– upravičenci;
– vzorec pogodbe;
– merila za dodelitev sredstev, izključitev in izbiro;
– vzorec izjave o reprezentativnosti predlagateljice programov (izjava mora vsebovati določilo, da pod materialno in kazensko odgovornostjo navaja resnične podatke o predstavitvi posameznega sektorja, v skladu s 5. členom te uredbe).
(3) Podroben opis za ocenitev programov mora natančno opredeliti vsaj naslednja merila:
– splošno kakovost predlaganega programa,
– sposobnost organizacije predlagateljice in izbranih izvajalcev,
– razmerje med ceno in učinkovitostjo programa.

8. člen

(doseganje minimalnega števila točk)

Za predložitev programa Evropski komisiji mora program v skladu z merili za ocenitev programov doseči vsaj 70% od maksimalnega števila točk.

9. člen

(prisilna poravnava ali stečaj upravičenca)

Sredstva se ne dodelijo za programe tistih upravičencev, zoper katere je začet postopek prisilne poravnave ali stečajni postopek.

10. člen

(komisija)

(1) Programe, prispele na agencijo, preuči in oceni komisija, ki jo za ta namen imenuje direktor agencije.
(2) Kadar se ocenjujejo programi za notranji trg, sestavljata komisijo največ dva predstavnika agencije, največ dva predstavnika ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, en predstavnik ministrstva za zdravje in lahko tudi zunanji strokovnjaki z ustreznih področij.
(3) Kadar se ocenjujejo programi za tretje trge, sestavljata komisijo največ dva predstavnika agencije, največ dva predstavnika ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in lahko tudi zunanji strokovnjaki z ustreznih področij.
(4) Komisija pregleda programe glede skladnosti s predpisi iz 1. člena te uredbe in področne zakonodaje ter jih oceni na podlagi podrobnega opisa za ocenitev.

11. člen

(odločba)

(1) O primernosti posameznega programa za predložitev Evropski komisiji odloči direktor agencije z odločbo, na podlagi predloga komisije iz 10. člena te uredbe.
(2) O višini sredstev, ki so prispevek Republike Slovenije k programu, odloči direktor agencije po odločitvi Evropske komisije o odobrenih programih.

12. člen

(viri)

Programe informiranja in promocije, ki jih odobri Evropska komisija, financirajo:
– predlagateljice programov z najmanj 20% dejanskih stroškov,
– Republika Slovenija z največ 30% dejanskih stroškov,
– Evropska unija z največ 50% dejanskih stroškov.

13. člen

(promocijska gradiva)

Primernost in skladnost promocijskega gradiva z veljavnimi predpisi Skupnosti, če Evropska komisija odobri program, oceni komisija na podlagi naslednjih meril:
– dodan logotip EU in navedba, da je program financiran s pomočjo Evropske unije (tiskano gradivo). Pri avdio- in vizualnem gradivu se preveri, ali sta logotip EU in navedba o financiranju s pomočjo Evropske unije dovolj vidna in dovolj opazna;
– upoštevanje določb iz smernic Priloge II k Uredbi Komisije 1071/2005;
– skladnost z nameni in temami predlaganega programa;
– ali je gradivo primerno cilju programa, ciljni publiki in ciljnim trgom;
– ali vsebina gradiva temelji na navedbah o kakovosti proizvodov in lastnostih, značilnih zanje;
– ali je pri navedbi reference o poreklu proizvodov le-ta sekundarnega pomena glede na glavno sporočilo kampanje. Izjema so zaščitene označbe kakovosti (ZGP/ZGO, ZTU in označbe za kakovostno vino ZGP);
– morebitna podobnost z blagovnimi znamkami ali drugimi zasebnimi znamkami posameznih proizvajalcev ali sklicevanje nanje, promocija ali reklama teh znamk so prepovedani;
– če so v informativnih in promocijskih sporočilih navedeni učinki na zdravje, morajo temeljiti na splošno sprejetih znanstvenih podatkih. Upoštevati je treba zakon, ki ureja zdravstveno ustreznost živil ter izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili, pa tudi predpise, ki so izdani na njegovi podlagi, in določbe pravilnika, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil;
– ali so navedbe o informiranju točne in zadostne, da potrošnik lahko najde potrebne informacije (na spletni strani kampanje, v informativnih brošurah, zakonodaji itn.);
– navajanje kakršnih koli pripomb, primerjav ali negativnih ocen v povezavi z drugimi proizvodi ni dovoljeno;
– etična sprejemljivost promocijskega gradiva.

14. člen

(skupina za spremljanje programov)

(1) Za pravilno izvajanje programov je odgovorna skupina za spremljanje programov, ki je sestavljena iz predstavnikov Evropske komisije, Republike Slovenije ali držav članic, ki sodelujejo v programu, in posamezne predlagateljice programa.
(2) Predstavnike Republike Slovenije iz prejšnjega odstavka imenuje direktor agencije, predstavnike predlagateljice programov pa pristojni organ predlagateljice.

15. člen

(nadzor)

(1) Nadzor izvajajo kontrolorji agencije v skladu s predpisi.
(2) Nadzor se opravi v prostorih predlagateljic programov in izbranih izvajalcev, v katerih se preverjajo resničnost dejstev in verodostojnost listin, ki jih je predlagateljica programa navajala v vlogi, ter izpolnjevanje obveznosti, določenih v pogodbi.
(3) Nadzor lahko zajema kontrolo knjigovodstva, preverjanje vseh stroškov, nastalih pri izvajanju programa, računov in drugih dokumentov ter verodostojnost poročil o izvedbi programa. Nadzor zajema tudi skladnost izvedbe programa s programom.
(4) Kadar se ugotovijo nepravilnosti med nadzorom, agencija o tem takoj obvesti Evropsko komisijo.

16. člen

(hramba dokumentacije)

Predlagateljice programov, ki pridobijo sredstva na podlagi te uredbe, morajo vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od datuma izplačila zadnjega zneska iz pogodbe.

17. člen

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju uredb Sveta in Evropske komisije o ukrepu informiranja in promocije kmetijskih proizvodov (Uradni list RS, št. 6/05 in 7/06).

18. člen

(uveljavitev)

Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 00715-39/2007/5
Ljubljana, dne 27. decembra 2007
EVA 2007-2311-0201

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.

Predsednik


Avtor: ZKŽP