Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Popravek Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 - UL 37/2011


Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) uredništvo Uradnega lista RS objavlja

P O P R A V E K
Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013

V Uredbi o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 28/11, se poglavje »XXIII. ZAPRTI JAVNI RAZPISI« pravilno glasi »XXII. ZAPRTI JAVNI RAZPISI«.

Št. 3/2011

Ljubljana, dne 17. maja 2011

Uredništvo