Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike – UL 96/2007


Na podlagi 5., 6. in 7. člena ter v zvezi s 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike

1. člen

V Uredbi o izvedbi ukrepov kmetijske politike (Uradni list RS, št. 19/07) se v sedmem odstavku 7. člena črta besedilo: »ali kmetijsko gospodarstvo – skupni pašnik«.

Deveti odstavek se spremeni, tako da se glasi:

»Za izpolnjevanje pogoja navzkrižne skladnosti v zvezi z letnim vnosom dušika na kmetijska zemljišča v uporabi pri gnojenju z živinskimi gnojili se za kmetijska gospodarstva obremenitev z dušikom izračunava z upoštevanjem podatkov o ugotovljenih površinah KZU za GERK-e iz obrazca “D – Prijava površin kmetijskih rastlin ter zahtevkov na površino” in podatkov o GVŽ iz obrazca “B – Stalež rejnih živali na kmetijskem gospodarstvu” ter številu dni vseh turnusov v tekočem koledarskem letu. Pri kmetijskih gospodarstvih, ki so oddajala ali nabavljala živinska gnojila se pri izračunu upošteva tudi podatke o oddaji oziroma nabavi živinskih gnojil iz obrazca “B1 – Oddaja/Nabava živinskih gnojil”. V primeru, ko na obrazcu B za isto kategorijo živali hkrati obstajata podatka o povprečnem številu živali v turnusu in o številu rejnih živali na dan, določen v osmem odstavku 12. člena te uredbe, se za izračun upošteva podatek o povprečnem številu živali v turnusu. Za kmetijsko gospodarstvo – planina ali skupni pašnik se za izračun obremenitve z dušikom podatki o GVŽ pridobijo iz “Zapisnika o prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik” in število dni, ko so bile živali na paši.

Pri izračunu obremenitve z dušikom se upošteva letna količina dušika v živinskih gnojilih posameznih vrst domačih živali iz predpisa o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla.«.

2. člen

V drugem in tretjem odstavku 13. člena se za besedo »gospodarstva« doda besedilo »oziroma prvi predelovalec«.

3. člen

Četrta alinea prvega odstavka 20. člena se spremeni tako, da se glasi:

»– zahtevke za premije in dodatne premije za ovce in koze s podatki o dodeljenih individualnih premijskih pravicah in s podatki iz evidence o trženju ovčjega mleka ali izdelkov, ki temeljijo na ovčjem mleku;«.

Tretji odstavek se črta.

Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.

4. člen

Drugi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Za leto 2007 se izbor območij za kontrolo na kraju samem, na katerih se uporabi daljinsko zaznavanje, izvede z analizo tveganja. Znotraj tako izbranih območij se izvede kontrola z daljinskim zaznavanjem za vsa kmetijska gospodarstva, ki imajo vsaj 80% površin znotraj izbranega območja.«.

5. člen

Za 28. členom se doda novo 1.A poglavje in nova 28.a ter 28.b člena, ki se glasijo:

»1.A KONTROLE IN NAČIN IZRAČUNA ZA DODATNO PLAČILO ZA EKSTENZIVNO REJO ŽENSKIH GOVEDI V SKLADU Z 69. čleNOM UREDBE 1782/2003/ES

28.a člen

(administrativna kontrola in kontrola na kraju samem)

(1) Izbor in obseg vzorca kmetijskih gospodarstev za kontrolo na kraju samem izvede agencija v skladu s 26. in 27. členom Uredbe 796/2004/ES ter v skladu z 22. členom te uredbe.

(2) Kontrola na kraju samem za krmne površine prijavljene na obrazcu D se izvaja na način kot je določeno v 29. členu Uredbe 796/2004/ES.

(3) Kontrola na kraju samem za živali se izvaja v skladu s 35. členom Uredbe 796/2004/ES ter ob upoštevanju pogojev določenih v Uredbi o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 99/06, 5/07 in 49/07) (v nadaljnjem besedilu: Uredba o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu).

(4) Kontrola na kraju samem mora biti izvedena pred izplačilom.

28.b člen

(način izračuna)

(1) V nobenem primeru se dodatnega plačila za ekstenzivno rejo ženskih govedi ne odobri za večje število živali, kot je bilo navedeno v zahtevku.

(2) Krmna površina se ugotovi na podlagi administrativnih kontrol in kontrol na kraju samem. Ugotovljena krmna površina vključuje najmanj 50% površin GERK-ov z rabo 1300 – trajni travnik, 1321 – barjanski travnik in 1222 – ekstenzivni sadovnjak ter največ 50% ostalih krmnih površin določenih v šestem odstavku 27. člena Uredbe o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu. Tako ugotovljena krmna površina je podlaga za izračun obremenitve v skladu s 27. členom Uredbe o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu.

(3) Za posamezno kmetijsko gospodarstvo se izpolnjevanje pogoja obremenitve krmnih površin preveri tako, da se zgornja meja obremenitve krmnih površin (1,8 GVŽ/ha krmnih površin) iz tretjega odstavka 27. člena Uredbe o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu pomnoži z ugotovljeno krmno površino iz prejšnjega odstavka in primerja z GVŽ določenim v skladu s tretjim do petim odstavkom 27. člena Uredbe o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu. Če ni izpolnjen pogoj obremenitve krmnih površin iz tretjega odstavka 27. člena Uredbe o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu, se zahtevek zavrne.

(4) Kadar je na zahtevku navedenih več živali kot jih je na posameznem kmetijskem gospodarstvu v čredi namenjeni reji telet za prirejo mesa ugotovljenih v skladu z drugim odstavkom 27. člena Uredbe o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu, se število živali na zahtevku zniža na število živali v čredi za rejo telet za prirejo mesa.

(5) Če je pri administrativni kontroli ali kontroli na kraju samem ugotovljena razlika med številom prijavljenih živali v zahtevku za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi in številom ugotovljenih živali, ki izpolnjujejo pogoje iz 27. člena Uredbe o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu, se znižanja in izključitve pomoči izvedejo na način kot je določeno v 59. členu Uredbe 796/2004/ES in ob upoštevanju prejšnjega odstavka.

(6) Za razmejitev črede v skladu z drugim odstavkom 27. člena Uredbe o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu se upošteva skupno število krav na kmetijskem gospodarstvu na dan vložitve zahtevka.«.

6. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 00715-28/2007/5

Ljubljana, dne 11. oktobra 2007

EVA 2007-2311-0165

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.

Predsednik


Avtor: ZKZP