Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o postopku in načinu merjenja nagiba strmih travnikov - UL 35/2009


Na podlagi dvaintridesetega odstavka 7. člena Uredbe o plačilih za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 v letih 2009–2010 (Uradni list RS, št. 11/09) in enaintridesetega odstavka 14. člena Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2009–2013 (Uradni list RS, št. 11/09) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o postopku in načinu merjenja nagiba strmih travnikov

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa postopek in način merjenja nagiba strmih travnikov za potrebe izvajanja ukrepa SKOP-a X. »košnja strmih travnikov« iz 6. člena Uredbe o plačilih za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 v letih 2009–2010 (Uradni list RS, št. 11/09) in podukrepa 214-II/2: »košnja strmih travnikov« kmetijsko okoljskih plačil iz 13. člena Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2009–2013 (Uradni list RS, št. 11/09).

2. člen

(postopek in način merjenja nagiba)

(1) Izvajalec meritve izmeri nagib strmega travnika vsaj s tako natančnostjo kot jo omogočata način in postopek meritve, ki sta navedena v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Meritev se lahko opravi tudi z drugimi natančnejšimi načini.
(2) Postopek in način, uporabljena pri merjenju nagiba strmega travnika, morata zagotavljati ponovljivost in določitev povprečnega nagiba vsaj na 2% natančno, tako da znaša razlika med povprečnim nagibom, ki ga je določil izvajalec meritve, in nagibom, ki ga ob kontroli določi pristojni kontrolor, največ 2% nagiba.

3. člen

(povprečen nagib)

(1) Na podlagi meritev nagiba se izračuna povprečen nagib.
(2) Ne glede na uporabljen način meritve se v izračun povprečnega nagiba vključi površine z nagibom najmanj 35%. Položnejše (nagib manjši od 35%) in ravne površine, ki se pojavljajo na merjeni površini (npr. terasasti travniki), se lahko vključijo v meritev nagiba, če je njihova površina manjša od 0,1 ha, večje površine pa je potrebno izločiti. Poti, ki potekajo po pobočjih strmih travnikov, se lahko vključijo v meritev, če njihova širina ne presega 2 m.

4. člen

(podatki meritev)

(1) Izvajalec meritev pripravi naslednje podatke:
– grafični podatek o lokaciji (vrisan položaj strmega travnika na kartografsko podlago v merilu vsaj 1:5.000, na primer na karte kmetijskega gospodarstva z izrisom GERK-ov na orto foto posnetku iz predtiska, na izpise iz spletnega pregledovalnika GERK-ov na naslovu: http://rkg.gov.si/GERK ali na mapno kopijo);
– podatek o povprečnem nagibu strmega travnika;
– podatek o površini strmega travnika;
– opis izvedene meritve in izračuna povprečnega nagiba.
(2) Če podatki iz meritev o povprečnem nagibu strmih travnikov, ki so bile opravljene za druge namene, na kmetijskem gospodarstvu (v nadaljnjem besedilu: KMG) že obstajajo, jih izvajalec meritev lahko uporabi, če so bile pri merjenju uporabljeni načini iz 2. člena tega pravilnika. Izvajalec meritev mora za tako pridobljene podatke navesti njihov vir in jih dopolniti z vsemi manjkajočimi podatki iz prejšnjega odstavka.

5. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o postopku in načinu merjenja nagiba strmih travnikov (Uradni list RS, št. 32/05) in Pravilnik o postopku in načinu merjenja nagiba strmih travnikov (Uradni list RS, št. 6/08).

6. člen

(uveljavitev)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-32/2009/1

Ljubljana, dne 14. aprila 2009

EVA 2009-2311-0102

dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

  Priloga 1: Postopek merjenja s padomerom (klinomerom)

  Pri tem načinu je potrebno, da si izvajalec meritve za
travnike, ki bodo predmet meritve, najprej pripravi orto foto
posnetek z izrisanimi GERK-i. Po ogledu terena izvajalec
meritve najprej s padomerom izmeri nekaj profilov travnika in
nato razdeli travnik na površine s podobnim nagibom, ki jih
vriše na omenjeno grafično podlago. Za vsak narisan del nato
ponovno izmeri nagib. Na zelo razgibanih površinah, kjer se
nagib zelo hitro spreminja (terasast teren, grbine, ježe …)
izvajalec meritve izmeri nagib, ki predstavlja največji delež
merjene površine. Po opravljenih meritvah izvajalec narisanim
delom določi površino (površine z manjšim nagibom od 35%, ki so
manjše od 1.000 m2, se v izračunu lahko upošteva, večje od
1.000 m2 pa se mora iz izračuna izločiti). Iz podatkov o nagibu
in površini v tem nagibu se potem izračuna povprečni nagib po
naslednji enačbi:


            N(1)x P(1) + N(2) x P(2) + … + N(i) x P(i) 
Povprečni nagib (%)= --------------------------------------------------                            
                  P(1) + P(2) + … + P(i)       N(i) = izmerjeni nagib i-tega dela travnika (%)
  P(i) = površina i-tega dela travnika (m2)

Avtor: ZKŽP