Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilniki s področja kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil - dopolnitve - UL 31/2004


Na podlagi drugega odstavka 37. člena in drugega odstavka 64. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 ZDU-1 in 58/02 ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje

P R A V I L N I K
o dopolnitvah pravilnikov s področja kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil

1. člen

Ta pravilnik določa, da se dopolnijo pravilniki za področja kakovosti soli, mleka, mlečnih izdelkov, siril, čistih cepiv, kefirja, perutninskih mesnih izdelkih, klavne živine in divjadi.
 

2. člen

V pravilniku o kakovosti soli (Uradni list RS, št. 70/03) se v 1. členu doda nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za sol, ki je jodirana v skladu s predpisi države proizvajalke.
Če država proizvajalka ne predpisuje jodiranja soli, mora biti sol, proizvedena v tej državi, jodirana v skladu z določbami tega pravilnika.«.
 

3. člen

V pravilniku o kakovosti mleka, mlečnih izdelkov, siril in čistih cepiv (Uradni list RS, št. 21/93, 1/95 ZS-ta, 71/97 popr., 30/99, 59/99 ZTZPUS, 2/00, 14/00, 71/00, 62/03 in 66/03) se v 1. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za mleko, mlečne izdelke, sirila in čista cepiva, ki so proizvedena oziroma dana v promet v državah članicah Evropske unije, če so skladna z njihovo nacionalno zakonodajo.«.

4. člen

V pravilniku o kakovosti kefirja (Uradni list RS, št. 66/03) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za kefir, ki je proizveden oziroma dan v promet v državah članicah Evropske unije, če je skladen z njihovo nacionalno zakonodajo.«.
 

5. člen

V pravilniku o perutninskih mesnih izdelkih (Uradni list RS, št. 59/02, 78/03) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za perutninske mesne izdelke, ki so proizvedeni oziroma dani v promet v državah članicah Evropske unije, če so skladni z njihovo nacionalno zakonodajo.«.

6. člen

V pravilniku o kakovosti mesa klavne živine in divjadi (Uradni list RS, št. 31/96, 53/96, 52/98, 85/98, 30/99, 59/99    ZTZPUS, 71/00 in 28/01) se v 1. členu doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za meso klavne živine in divjadi, ki je proizvedeno oziroma dano v promet v državah članicah Evropske unije, če je skladno z njihovo nacionalno zakonodajo.«.

7. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 324-01-14/2004
Ljubljana, dne 17. marca 2004.

 

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
 
Soglašam!
Minister
za zdravje
dr. Dušan Keber l. r.


Avtor: ZŽI