Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o razveljavitvi oziroma prenehanju veljavnosti predpisov na področju kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil - sprememba - UL 51/2004


Na podlagi drugega odstavka 37. člena in drugega odstavka 64. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 ZDU-1 in 58/02 ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v soglasju z ministrom za zdravje

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razveljavitvi oziroma prenehanju veljavnosti predpisov na področju kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil


1. člen

V pravilniku o razveljavitvi oziroma prenehanju veljavnosti predpisov na področju kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 31/04) se v 2. členu beseda »preneha« nadomesti z besedo »prenehata« in se na koncu doda besedilo:
»in pravilnik o kakovosti mleka, mlečnih izdelkov, siril in čistih cepiv (Uradni list RS, št. 21/93, 1/95 ZS-ta, 71/97 popr., 30/99, 59/99 ZTZPUS, 2/00, 14/00, 71/00, 62/03, 66/03 in 31/04).«.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 324-01-23/2004
Ljubljana, dne 21. aprila 2004.

 

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Milan Pogačnik l. r.
 
Soglašam!
Minister
za zdravje
dr. Dušan Keber l. r.


Avtor: ZŽI