Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje fitoplazme European Stonefruit Yellows – UL 74/2006


Na podlagi tretjega odstavka 9. člena, petega odstavka 10. člena, tretjega odstavka 12. člena ter tretje in četrte alinee 73. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o spremembah Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje fitoplazme European Stonefruit Yellows

1. člen

V Pravilniku o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje fitoplazme European Stonefruit Yellows (Uradni list RS, št. 140/04) se šesti odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:

»(6) Če pooblaščeni izvajalec odkrije oziroma dobi laboratorijsko potrditev navzočnosti fitoplazme ESFY ali odkrije kršitev fitosanitarnih predpisov, odstopi zadevo v reševanje pristojnemu inšpektorju.«.

2. člen

Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Za drevesnice in matične nasade je obvezen 100 m širok varovalni pas, ki ne sme:

– biti okužen z ESFY in

– obsegati intenzivnega nasada gostiteljskih rastlin za pridelavo plodov, razen če so matična drevesa del takega nasada.«.

3. člen

Tretji odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Imetniku matičnega nasada, kjer je bila ugotovljena okužba z ESFY v varovalnem pasu matičnega nasada na ogroženem območju, inšpektor dovoli rez podlag ali cepičev, če:

– je z vizualnim pregledom potrjeno, da rastline v varovalnem pasu v zadnji rastni dobi niso bile okužene z ESFY ali

– so bile okužene rastline v varovalnem pasu pravočasno uničene in ni bilo pojava češpljeve bolšice oziroma obstaja evidenca, ki dokazuje redno zatiranje češpljeve bolšice.«.

4. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 327-01-316/2004/2

Ljubljana, dne 12. junija 2006

EVA 2006-2311-0040

Marija Lukačič l.r.

Ministrica za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZŽI