Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Uredba o spremembi Uredbe o organizacijah za ugotavljanje skladnosti za potrebe ureditev kmetijskih trgov – UL 103/2004


Na podlagi 5. člena ter v povezavi s 6., 65. in 66. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o spremembi Uredbe o organizacijah za ugotavljanje skladnosti za potrebe ureditev kmetijskih trgov

1. člen

V Uredbi o organizacijah za ugotavljanje skladnosti za potrebe ureditev kmetijskih trgov (Uradni list RS, št. 38/04) se v 4. členu besedilo prve alinee spremeni tako, da se glasi:

»– določen preskusni laboratorij za potrebe uradne kontrole oziroma inšpekcijskega nadzora glede kakovosti, ki izpolnjuje pogoje iz predpisa, ki ureja tehnične in organizacijske pogoje, ki jih morajo izpolnjevati preskusni laboratoriji za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil;«.

Besedilo tretje alinee se spremeni tako, da se glasi:

»– laboratorij, ki je organizacijska enota državnega organa in ima strokovna znanja na področju kmetijstva, veterinarstva ali živilstva ter uporablja predpisane preskusne metode za posamezne ukrepe znotraj enega ali več kmetijskih trgov;«.

2. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 331-22/2004-2

Ljubljana, dne 16. septembra 2004.

EVA 2004-2311-0350

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.

Predsednik

 


Avtor: ZŽI