Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o strokovnem svetu za zdravstveno varstvo rastlin – UL 57/2007


Na podlagi drugega odstavka 72. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1 in 40/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o strokovnem svetu za zdravstveno varstvo rastlin

1. člen

(splošna določba)

S tem pravilnikom se določa sestava in način dela strokovnega sveta za zdravstveno varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: svet).

2. člen

(sestava sveta)

(1) Svet sestavljajo strokovnjaki s področja zdravstvenega varstva rastlin v kmetijstvu, gozdarstvu, znanosti in izobraževanju, s strokovnimi referencami in najmanj desetletnimi delovnimi izkušnjami, in sicer:

- en predstavnik Biotehniške fakultete, Oddelka za agronomijo v Ljubljani;

- en predstavnik Fakultete za kmetijstvo v Mariboru;

- en predstavnik Kmetijskega inštituta Slovenije v Ljubljani;

- en predstavnik Nacionalnega inštituta za biologijo v Ljubljani;

- en predstavnik Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu;

- en predstavnik Gozdarskega inštituta Slovenije ali Biotehniške fakultete, oddelka, pristojnega za zdravstveno varstvo gozdov v Ljubljani;

- en predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije;

- dva predstavnika območnih kmetijsko gozdarskih zavodov.

(2) Član sveta ne more biti vodilna ali vodstvena oseba, ki izvaja javna pooblastila po zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin.

3. člen

(imenovanje sveta)

(1) Člane sveta na predlog ustanov iz prejšnjega člena imenuje minister pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister) z odločbo za dobo petih let. Člani sveta so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.

(2) Članu sveta mandat preneha, če to sam zahteva ali če najmanj trikrat zaporedoma iz neupravičenih razlogov ne sodeluje pri delu sveta.

4. člen

(naloge sveta)

(1) Svet daje mnenja, predloge in opredelitve do posameznih vprašanj s področja zdravstvenega varstva rastlin Fitosanitarni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Uprava). Uprava lahko zahteva od sveta, da poda mnenje o določenem vprašanju v roku, ki mu ga določi.

(2) Naloge sveta kot strokovno posvetovalnega telesa na področju zdravstvenega varstva rastlin so zlasti, da:

- svetuje pri uvedbi ukrepov za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje škodljivih organizmov;

- predlaga znanstvene in izobraževalne dejavnosti s področja zdravstvenega varstva rastlin;

- spremlja sistemska in razvojna vprašanja s področja zdravstvenega varstva rastlin in predlaga prednostne naloge;

- predlaga prioritetne ocene tveganja zaradi škodljivih organizmov;

- predlaga razvojne načrte v zdravstvenem varstvu rastlin;

- sodeluje pri izdelavi podlag za pripravo zakonodaje;

- daje strokovna mnenja k drugim pomembnejšim odločitvam na področju zdravstvenega varstva rastlin.

(3) Svet lahko za obravnavo določenih vprašanj iz tega člena predlaga Upravi imenovanje delovne skupine strokovnjakov, ki pripravi predlog rešitev določenih vprašanj. Podrobnejše delovanje članov delovne skupine strokovnjakov določi Uprava z odločbo o imenovanju. Uprava lahko zahteva od Sveta, da poda mnenje o tem predlogu rešitev.

(4) Uprava posreduje v obravnavo svetu vse predloge, vprašanja in pobude, ki jih prejme od izvajalcev zdravstvenega varstva rastlin, če ugotovi, da so strateške narave za zdravstveno varstvo rastlin.

5. člen

(način dela sveta)

(1) Sedež sveta je pri Upravi.

(2) Člani sveta na prvem sestanku izberejo predsednika in njegovega namestnika ter sprejmejo poslovnik, s katerim podrobneje določijo način dela sveta.

(3) Sestanke sveta sklicuje in vodi predsednik. V primeru odsotnosti predsednika ga nadomešča njegov namestnik.

(4) Administrativne naloge za svet opravlja tajnik, ki ga zagotovi Uprava.

(5) Svet deluje na sejah, ki so najmanj dvakrat letno oziroma po potrebi. Na seje se vabi tudi predstavnika Uprave.

(6) Za zasedanje, sprejemanje strokovnih mnenj in predlogov mora biti na seji prisotnih najmanj dve tretjini članov, da je svet sklepčen.

(7) Predsednik sveta lahko za obravnavo posameznih vprašanj povabi tudi druge strokovnjake, ki niso člani sveta.

(8) Svet na seji obravnava strokovna vprašanja, sprejema mnenja in stališča, ki so razvidna iz zapisnika, ki se ga pošlje Upravi.

6. člen

(sejnine in potni stroški)

Člani sveta prejmejo za svoje sodelovanje na sejah sejnino in povrnjene potne stroške. Višino sejnin in potnih stroškov ter podrobnejše pogoje delovanja članov sveta z odločbo iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika določi minister. Stroške krije Uprava.

7. člen

(letno poročilo)

Svet pripravi letno poročilo za preteklo leto o stanju na področju zdravstvenega varstva rastlin, o svojem delu ter o predlaganih ukrepih in ga najpozneje do konca prvega četrtletja predloži Upravi.

8. člen

(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 007-252/2006

Ljubljana, dne 8. junija 2007

EVA 2006-2311-0039

Iztok Jarc l.r.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 


Avtor: ZKZP