Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o cenah storitev javne službe zdravstvenega varstva rastlin – UL 34/2006


Na podlagi drugega odstavka 64. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o cenah storitev javne službe zdravstvenega varstva rastlin

1. člen

(vsebina)

Ta pravilnik določa cene storitev opravljanja javne službe zdravstvenega varstva rastlin (v nadaljnjem besedilu: javna služba) in delež, ki ga mora plačati uporabnik storitve javne službe.

2. člen

(pomen izrazov)

Izraza, uporabljena v tem pravilniku, imata naslednji pomen:

– uporabnik storitev je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je imetnik oziroma se ukvarja s pridelavo, predelavo, gospodarjenjem, prodajo ali drugo uporabo rastlin, rastlinskih proizvodov ali nadzorovanih predmetov;

– izvajalec javne službe je oseba, ki ima sklenjeno koncesijsko pogodbo za izvajanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin.

3. člen

(cenik)

(1) Cenik javne službe se pripravi v skladu z normativi iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Najvišja cena storitve javne službe je za posamezne storitve določena s cenikom storitev javne službe, ki je dostopen na Fitosanitarni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: uprava) in na njenih spletnih straneh http://www.furs.si.

4. člen

(določitev cene)

Cena iz prejšnjega člena se določi glede na stroške dela, materialne stroške (stroški storitev, materiala, službenih poti in storitev po pogodbah), amortizacijo opreme in drugih osnovnih sredstev, neposredno povezanih z izvedbo nalog javne službe, ter stroške upravljanja in vodenja, fiksne stroške delovanja ter stroške vzdrževanja premičnin in nepremičnin.

5. člen

(cenik izvajalca)

(1) Izvajalec javne službe določi cene svojih storitev v skladu 3. členom tega pravilnika in jih objavi v svojem ceniku.

(2) Izvajalec javne službe mora cenik pred njegovo uveljavitvijo posredovati upravi v potrditev.

(3) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da je cenik za posamezne storitve javne službe uporabniku storitev dostopen v njegovih prostorih oziroma na njegovi spletni strani.

6. člen

(delež uporabnika storitev)

(1) S koncesijsko pogodbo je določen delež cene, ki ga plača uporabnik storitev javne službe.

(2) Izvajalec javne službe, ki za izvajanje storitev javne službe pridobi sredstva iz proračuna Republike Slovenije, sme te storitve zaračunavati največ do 50% cene iz prejšnjega odstavka.

7. člen

(prehodna določba)

Najpozneje do 1. julija 2006 morajo cene s cenikom po tem pravilniku uskladiti tudi izvajalci javne službe za varstvo rastlin, ki so bili imenovani z naslednjimi odločbami:

– Odločba o pooblastitvi Nacionalnega inštituta za biologijo za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin (Uradni list RS, št. 38/01);

– Odločba o pooblastitvi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin (Uradni list RS, št. 38/01);

– Odločba o pooblastitvi Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije - Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin (Uradni list RS, št. 38/01);

– Odločba o pooblastitvi Inštituta za fitomedicino na Biotehniški fakulteti za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin (Uradni list RS, št. 38/01);

– Odločba o pooblastitvi Kmetijskega zavoda Ljubljana, Oddelek Novo mesto, za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin (Uradni list RS, št. 38/01);

– Odločba o pooblastitvi Kmetijskega zavoda Maribor za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin (Uradni list RS, št. 38/01);

– Odločba o pooblastitvi Kmetijskega inštituta Slovenije za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin (Uradni list RS, št. 38/01).

8. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 327-01-312/2005

Ljubljana, dne 14. marca 2006

EVA 2004-2311-0064

Marija Lukačič l.r.

Ministrica za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

 

PRILOGA

 

Normativi storitev javne službe po posameznih področjih dela so izraženi po ceniku, ki je dostopen na upravi in njenih spletnih straneh http://www.furs.si, ali po porabi delovnih ur.

Vrednost delovne ure se določi na podlagi veljavne kolektivne pogodbe za negospodarstvo za VII. stopnjo izobrazbe, povečano za količnik 1,2188.

 

Fitodiagnostična storitev

Normativ

Specifični testi za viruse in virusom podobne organizme

Po ceniku testov

Specifični testi za fitoplazme

Po ceniku testov

Specifični testi za bakterije

Po ceniku testov

Specifični testi za glive

Po ceniku testov

Vizualni pregled (osnovna tarifa)

0,25 ure

Rutinska diagnoza neznanega škodljivega organizma (ŠO)

5,00 ure

Diagnoza neznanega ŠO s poizvedbo

8,57 ure

Diagnoza glive – vizualno (inkubacija + mikroskopska identifikacija – enostavna)

1,47 ure

Diagnoza glive – vizualno (inkubacija + mikroskopska identifikacija – zahtevna)

3,55 ure

Diagnoza glive – agar izolacija + mikroskopska identifikacija – enostavna

2,67 ure

Diagnoza glive – agar izolacija + mikroskopska identifikacija – zahtevna

4,29 ure

Pregled nacepljene kulture-glive negativno

2,00 ure

Determinacija iz kulture

3,00 ure

Potrditev fiziološke bolezni

1,25 ure

Identifikacija žuželk specifični testi

Po ceniku testov

Rutinska identifikacija žuželk – makroskopska

1,60 ure

Rutinska identifikacija žuželk – mikroskopska

5,74 ure

Identifikacija žuželk s poizvedbo/raziskavo

8,57 ure

Verifikacija

14,28 ure

Ekstakcija in identifikacija ogorčic

Po ceniku testov

Prostoživeče ogorčice: ekstrakcija in identifikacija

2,06 ure

Listne ogorčice: ekstrakcija in identifikacija

3,69 ure

Testiranje semena

Po ceniku testov

Nasvet po diagnozi

0,25 ure

Pisni nasvet po diagnozi

0,75 ure

Ekspertno mnenje po diagnozi

3,70 ure

Herbološka determinacija – enostavna

0,85 ure

Herbološka determinacija – zahtevna

1,70 ure

Ogled na terenu (ev. odvzem vzorca)

1,90 ure

Pregled mesta pridelave/predelave

3,70 ure

Naloge na področju opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov

Po ceniku metod

Dajanje strokovnih mnenj imetnikom obveščanja

Po ceniku sredstev

 


Avtor: ZŽI