Pravilnik o etični komisiji za poskuse na živalih – UL 84/2000


Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za znanost in tehnologijo ter ministrom za okolje in prostor

P R A V I L N I K

o etični komisiji za poskuse na živalih

1. člen

(splošna določba)

Ta pravilnik določa sestavo, naloge, pristojnosti in način dela etične komisije za poskuse na živalih (v nadaljnjem besedilu: etična komisija).

2. člen

(sestava etične komisije)

Etična komisija ima devet članov, in sicer predsednika, njegovega namestnika in sedem članov.

Etično komisijo imenuje minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister) v soglasju z ministrom za znanost in tehnologijo, ministrom za okolje in prostor ter ministrom za šolstvo in šport izmed priznanih strokovnjakov veterinarske, medicinske, biološke, farmacevtske in zootehnične stroke.

3. člen

(imenovanje etične komisije)

Etično komisijo imenuje minister z odločbo v upravnem postopku za štiri leta in je lahko ponovno imenovana.

4. člen

(naloge in pristojnosti etične komisije)

Etična komisija na zahtevo Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS):

– proučuje in obravnava vloge za podajo mnenj pri izdaji dovoljenja za določen poskus na živali;

– proučuje vprašanja ter podaja strokovna mnenja o upravičenosti uporabe živali v določenem poskusu ali poskusih nasploh;

– podaja mnenja o uporabi strokovno uveljavljenih in ovrednotenih ter mednarodno priznanih alternativnih metod, ki ne zahtevajo uporabe živali v poskusih;

– daje mnenja in predloge pri pripravi predpisov o zaščiti živali v poskusih;

– vodi evidence o že opravljenih poskusih na živalih;

– opravlja druge svetovalne naloge s področja zaščite živali v poskusih.

5. člen

(mnenja in opredelitve)

Etična komisija daje mnenja in opredelitve do posameznih etičnih vprašanj iz svoje pristojnosti VURS, lahko pa tudi znanstveno-raziskovalnim organizacijam ali drugim ustanovam, zlasti če jo te zaprosijo za mnenje.

VURS lahko zahteva od etične komisije, da poda mnenje o določenem vprašanju v roku, ki ji ga določi.

6. člen

(mnenja in opredelitve drugih strokovnjakov)

Etična komisija lahko pri obravnavi vlog za podajo strokovnih mnenj o upravičenosti uporabe živali v določenem poskusu zaprosi za dodatno mnenje znanstveno-raziskovalno organizacijo, ki opravlja poskuse. Takšno mnenje poda strokovnjak za zaščito živali, ki ga imenuje znanstveno-raziskovalna organizacija, ki opravlja poskuse, in ki je odgovoren za izvedbo poskusov v skladu s predpisi.

Znanstveno-raziskovalne organizacije, ki so registrirane za opravljanje poskusov na živalih, lahko ustanovijo interne etične komisije za poskuse na živalih. Interne etične komisije za poskuse na živalih o svojem delu in odločitvah poročajo etični komisiji.

7. člen

(način dela etične komisije)

Delo etične komisije vodi njen predsednik, če njega ni, pa njegov namestnik.

Vodenje administrativnih nalog etične komisije opravlja tajnik, ki ga zagotovi VURS.

Etična komisija se sestane najmanj štirikrat letno, v primeru nujnih zadev pa tudi večkrat.

Sestanke sklicuje predsednik etične komisije. Dnevni red za sestanek mora razposlati najmanj 14 koledarskih dni pred sejo.

Član etične komisije, ki se seje ne more udeležiti, mora o tem predhodno obvestiti predsednika etične komisije.

Za zasedanje, sprejemanje strokovnih mnenj, odločitev ali predlogov mora biti na seji prisotnih vsaj dve tretjini članov, da je etična komisija sklepčna.

8. člen

(delo članov etične komisije)

Predsednik etične komisije lahko določi enega ali več članov za podrobnejše proučevanje in obravnavo določenega ožjega strokovnega področja ali vprašanja, za katerega morajo imeti na voljo vse razpoložljivo gradivo.

Predsednik etične komisije lahko za proučevanje in obravnavo posameznih vprašanj povabi tudi druge strokovnjake, ki niso člani etične komisije, če je to potrebno za preučevanje in obravnavo vprašanj, ki sodijo v njeno delovno področje.

Člani etične komisije oziroma zunanji strokovnjaki:

– proučijo predloženo pobudo ali vprašanje;

– po potrebi zahtevajo dodatno gradivo;

– izdelajo predlog mnenja ali stališča in ga predložijo etični komisiji v obravnavo in sprejem.

Etična komisija sprejme poslovnik, s katerim podrobneje uredi način svojega dela.

9. člen

(seje etične komisije)

Etična komisija na seji obravnava vprašanja iz svoje pristojnosti, sprejema sklepe, stališča in mnenja, ki so sestavni del zapisnika. Zapisnik seje pošlje predsednik etične komisije na VURS.

Etična komisija hrani dokumentacijo 5 let.

10. člen

(prehodna določba)

Minister v soglasju z ministrom za znanost in tehnologijo, ministrom za okolje in prostor ter ministrom za šolstvo in šport imenuje etično komisijo v dveh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.

11. člen

(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 323-02-115/00

Ljubljana, dne 6. julija 2000.

Ciril Smrkolj l. r.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

Soglašam!

Minister za znanost in tehnologijo

Lojze Marinček l. r.

Minister za okolje in prostor

Andrej Umek l. r.


Avtor: ZŽI