Pravilnik o geografski označbi Pelinkovec - UL 70/2010


Na podlagi tretjega odstavka 64. člena, drugega odstavka 78. člena in drugega odstavka 90. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o geografski označbi Pelinkovec

1. člen

(vsebina)

Ta pravilnik določa geografsko označbo Pelinkovec ter pogoje za njeno uporabo za izvajanje Uredbe (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89 (UL L št. 39 z dne 13. 2. 2008, str. 16), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) št. 1334/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb (ES) št. 2232/96 in (ES) št. 110/2008 ter Direktive 2000/13/ES (UL L št. 354 z dne 31. 12. 2008, str. 34), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 110/2008/ES).

2. člen

(geografska označba)

(1) Z geografsko označbo Pelinkovec se lahko označi le žgana pijača, proizvedena po tehnološkem postopku iz 3. člena tega pravilnika na geografskem območju Republike Slovenije, če ustreza vsem zahtevam iz Uredbe 110/2008/ES, pravilnika, ki ureja žgane pijače, in tega pravilnika.

(2) Pelinkovec je lahko v prometu le kot predpakiran izdelek.

3. člen

(tehnološki postopek)

(1) Pelinkovec je žgana pijača, ki jo v skladu z Uredbo 110/2008/ES štejemo za liker in se proizvaja iz etanola oziroma destilata kmetijskega izvora oziroma ene ali več žganih pijač (sadno žganje, vinsko žganje, žganje iz grozdnih ali sadnih tropin) z dodatkom izvlečka pelina in sladkorja v skladu s tem pravilnikom. Izvleček pelina je pridobljen z maceracijo zeli pelina (Artemisia absinthia) v etanolu oziroma destilatu kmetijskega izvora. Proizvodu se lahko dodajajo tudi izvlečki drugih zelišč ter arome v skladu s predpisom, ki ureja arome, in barvila v skladu s predpisom, ki ureja aditive za živila.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se Pelinkovec lahko proizvaja tudi z maceracijo zeli pelina (Artemisia absinthia) v celotni količini etanola oziroma destilata kmetijskega izvora oziroma ene ali več žganih pijač z dodatkom sladkorja v skladu s tem pravilnikom. Proizvodu se lahko dodajajo tudi izvlečki drugih zelišč ter arome v skladu s predpisom, ki ureja arome, in barvila v skladu s predpisom, ki ureja aditive za živila.

4. člen

(kakovost žgane pijače)

Pelinkovec mora ustrezati minimalni kakovosti za žgane pijače v skladu s Prilogo I in Prilogo II Uredbe 110/2008/ES in naslednjim parametrom:

– vsebovati mora najmanj 25,0 vol. % alkohola,

– vsebovati mora najmanj 80 g sladkorja na liter,

– vsebovati mora tujon, katerega maksimalna količina mora biti v skladu z Direktivo Sveta 88/388/EGS z dne 22. junija 1988 o približevanju zakonodaje držav članic o aromah za uporabo v živilih in izhodnih surovinah za njihovo proizvodnjo (UL L št. 184 z dne 15. 7. 1988, str. 61), zadnjič spremenjeno z Uredbo 110/2008/ES,

– imeti mora značilno barvo karamela.

5. člen

(pogoji za pridobitev pravice do uporabe označbe)

Geografsko označbo Pelinkovec lahko uporabljajo proizvajalci na podlagi poročila preizkusnega laboratorija za ugotavljanje skladnosti žganih pijač in drugih alkoholnih pijač (v nadaljnjem besedilu: organizacija za ugotavljanje skladnosti), določenega v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, da Pelinkovec ustreza vsem zahtevam iz 2. člena tega pravilnika.

6. člen

(obveščanje)

Organizacija za ugotavljanje skladnosti enkrat letno obvešča ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, o izdanih poročilih o skladnosti za geografsko označbo Pelinkovec, najpozneje do 15. aprila za preteklo leto.

7. člen

(prehodno obdobje)

(1) Pelinkovec mora biti proizveden in označen v skladu z zahtevami iz tega pravilnika najpozneje do 20. januarja 2011.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je Pelinkovec, proizveden in označen v skladu s Pravilnikom o žganih pijačah (Uradni list RS, št. 75/08 in 7/09) pred 20. januarjem 2011, lahko v prometu do porabe zalog.

8. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati 10. člen Pravilnika o žganih pijačah (Uradni list RS, št. 75/08 in 7/09).

9. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-64/2010

Ljubljana, dne 25. avgusta 2010

EVA 2010-2311-0158

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZKŽP