Pravilnik o spremembi pravilnika o minimalnih pogojih za zaščito rejnih živali in postopku registracije hlevov za rejo kokoši nesnic – UL 117/2004


Na podlagi prve alinee 40. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 8. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG in 62/04 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o spremembi pravilnika o minimalnih pogojih za zaščito rejnih živali in postopku registracije hlevov za rejo kokoši nesnic

1. člen

V Pravilniku o minimalnih pogojih za zaščito rejnih živali in postopku registracije hlevov za rejo kokoši nesnic (Uradni list RS, št. 41/03) se v točki c) 39. člena za besedilom »10 cm na kokoš« vejica nadomesti z besedo »ali«.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 323-298/2003-1

Ljubljana, dne 18. oktobra 2004.

EVA 2004-2311-0366

dr. Milan Pogačnik l. r.

Minister za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

 


Avtor: ZŽI