Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Uredba o določitvi prekrškov za kršitve določb Uredbe Sveta (ES) o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim – UL 78/2006


Na podlagi 93. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o določitvi prekrškov za kršitve določb Uredbe Sveta (ES) o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim

1. člen

S to uredbo se določajo prekrški za kršitve določb Uredbe Sveta (ES) 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) 1255/97 (UL L št. 3 z dne 5. 1. 2005, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1/2005/ES).

2. člen

(1) Z globo od 2.000 do 62.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:

1. izvede ali izvaja prevoz živali v nasprotju s prvim odstavkom 3. člena Uredbe 1/2005/ES;

2. med prevozom živali v prevoznem sredstvu nima dokumentacije iz prvega odstavka 4. člena Uredbe 1/2005/ES;

3. sklene pogodbo ali podizvajalsko pogodbo za prevoz živali v nasprotju s prvim odstavkom 5. člena Uredbe 1/2005/ES;

4. kot prevoznik nima določene fizične osebe v skladu z drugim odstavkom 5. člena Uredbe 1/2005/ES;

5. kot organizator ravna v nasprotju s točko (a) tretjega odstavka 5. člena Uredbe 1/2005/ES;

6. kot organizator pri dolgih vožnjah domačih kopitarjev, razen registriranih kopitarjev, ali domačega goveda, ovac, koz in prašičev ravna v nasprotju z določbami Priloge II Uredbe 1/2005/ES o dnevniku vožnje (četrti odstavek 5. člena Uredbe 1/2005/ES);

7. kot prevoznik pri dolgih vožnjah domačih kopitarjev, razen registriranih kopitarjev, ali domačega goveda, ovac, koz in prašičev ravna v nasprotju z določbami Priloge II Uredbe 1/2005/ES o dnevniku vožnje iz četrtega odstavka 5. člena Uredbe 1/2005/ES;

8. deluje kot prevoznik brez dovoljenja Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) (prvi odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);

9. izvede prevoz ali prevaža živali, ki niso primerne za prevoz, v nasprotju s Poglavjem I Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);

10. z živalmi, ki med prevozom zbolijo, ne ravna v skladu s četrtim odstavkom Poglavja I Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);

11. pri živalih, ki se prevažajo, uporabi pomirjevala v nasprotju s petim odstavkom Poglavja I Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);

12. molznega goveda, ovc ali koz, ki jih ne spremljajo mladiči, ne pomolze v časovnih presledkih iz šestega odstavka Poglavja I Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);

13. ne zagotovi, da je prevozno sredstvo zasnovano, izdelano in vzdrževano ter da se upravlja v skladu z odstavkom 1.1 Poglavja II Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);

14. v prevoznem sredstvu v prostoru za živali ne zagotovi dovolj prostora v skladu z odstavkom 1.2 Poglavja II Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);

15. ne zagotovi, da prosto živeče živali in živali živalskih vrst, ki niso domači kopitarji, domače govedo, ovce, koze ali prašiči, v prevoznem sredstvu spremlja dokumentacija v skladu z odstavkom 1.3 Poglavja II Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);

16. ne zagotovi, da so predelne stene v prevoznem sredstvu dovolj močne, da prenesejo težo živali v skladu z odstavkom 1.4 Poglavja II Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);

17. ne zagotovi ustrezne stelje oziroma enakovrednega materiala v skladu z odstavkom 1.5 Poglavja II Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);

18. na prevoznem sredstvu v letalskem, ladijskem in železniškem prometu nima zagotovljene ustrezne naprave, primerne za usmrtitev živali, če prevoz traja več kot tri ure, v skladu z odstavkom 1.6 Poglavja II Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);

19. pri prevozu na ro ro plovilih ne zagotovi izpolnjevanja določb odstavka 3.2 Poglavja II Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);

20. pri letalskem prevozu ne zagotovi izpolnjevanja določb podpoglavja 4 Poglavja II Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);

21. pri prevozu živali v zabojnikih ne zagotovi izpolnjevanja določb podpoglavja 5 Poglavja II Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);

22. ravna z živalmi v nasprotju z določbami podpoglavja 1 Poglavja III Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);

23. med prevozom ne zagotovi izpolnjevanja pogojev podpoglavja 2 Poglavja III Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);

24. ne zagotovi, da plovilo izpolnjuje pogoje iz Oddelka 1 Poglavja IV Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);

25. na plovilu ne zagotovi zaloge krme in vode iz Oddelka 2 Poglavja IV Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);

26. ne upošteva določil glede napajanja in krmljenja iz Poglavja V Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);

27. ne upošteva določil glede predpisanega časa voženj iz Poglavja V Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);

28. ne upošteva predpisanega počitka v skladu s Poglavjem V Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);

29. ne upošteva katere od določb podpoglavja 1 Poglavja VI Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);

30. v cestnem, železniškem ali ladijskem prevozu v zabojnikih ne zagotovi zaloge vode in napajalnih naprav skladno z podpoglavjem 2 Poglavja VI Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);

31. pri cestnem prevozu ne zagotovi prezračevanja in spremljanja temperature v skladu s podpoglavjem 3 Poglavja VI Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);

32. pri prevozu ne zagotovi predpisanega prostora za živali iz Poglavja VII Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);

33. pri prevozu živali zaupa ravnanje z živalmi osebi, ki nima opravljenega ustreznega usposabljanja (četrti odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);

34. ne zagotovi, da vsako pošiljko živali med prevozom spremlja spremljevalec v skladu s šestim odstavkom 6. člena Uredbe 1/2005/ES;

35. pri dolgi cestni vožnji ne uporablja satelitskega navigacijskega sistema za cestno vozilo (deveti odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);

36. izvede ali izvaja dolgo cestno vožnjo, ne da bi bilo prevozno sredstvo pregledano in odobreno (prvi odstavek 7. člena Uredbe 1/2005/ES);

37. izvede ali izvaja prevoz domačih kopitarjev ali domačega goveda, ovac, koz ali prašičev po morju v nasprotju z drugim odstavkom 7. člena Uredbe 1/2005/ES;

38. kot nosilec dejavnosti zbirnega centra ravna v nasprotju s prvim odstavkom 9. člena Uredbe 1/2005/ES;

39. kot nosilec dejavnosti zbirnega centra ravna v nasprotju s katero od točk drugega odstavka 9. člena Uredbe 1/2005/ES.

(2) Z globo od 1.700 do 42.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 1.200 do 3.400 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 1.200 do 3.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(5) Z globo od 400 do 1.200 eurov se kaznuje fizična oseba, ki:

1. stori prekršek iz prvega odstavka tega člena;

2. ravna v nasprotju z odstavkom 3.1 Poglavja II Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);

3. kot voznik ali spremljevalec sodeluje pri prevozu domačih kopitarjev ali domačega goveda, ovac, koz, prašičev ali perutnine s cestnim vozilom brez potrdila o usposobljenosti (peti odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);

4. kot oskrbnik živali ravna v nasprotju s prvim odstavkom 8. člena Uredbe 1/2005/ES;

5. kot oskrbnik živali ravna v nasprotju z drugim odstavkom 8. člena Uredbe 1/2005/ES;

6. pri postopkih, povezanih s prevozom, ravna v nasprotju z odstavkom 1.8 ali 1.9 Poglavja III Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES).

(6) Z globo od 200 do 800 eurov se kaznuje fizična oseba, ki kot kmet opravi prevoz iz točke (a) ali točke (b) drugega odstavka 1. člena v nasprotju s 3. členom Uredbe 1/2005/ES.

3. člen

(1) Z globo od 1.500 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki na prevoznem sredstvu v cestnem ali železniškem prometu ne zagotovi vidne oznake v skladu z odstavkom 2.1 Poglavja II Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES).

(2) Z globo od 700 do 1.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 500 do 700 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 300 do 500 eurov se kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(5) Z globo od 100 do 200 eurov se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

4. člen

Določba 35. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe se do 31. decembra 2008 uporablja za cestna prevozna sredstva, ki so prvič dana v promet, od 1. januarja 2009 pa za vsa cestna prevozna sredstva.

5. člen

Denarne kazni po tej uredbi so prihodek proračuna Republike Slovenije in se vplačujejo na ustrezne podračune v skladu s predpisi.

6. člen

Ta uredba začne veljati 5. januarja 2007.

 

 

Šifra: 00715-25/2006/6

Ljubljana, dne 13. julija 2006

EVA 2006-2311-0139

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.

Predsednik


Avtor: ZŽI