Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembi pravilnika o vodenju registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin – UL 71/2003


21.07.2003

Na podlagi četrtega odstavka 5. člena, drugega odstavka 6. člena, šestega odstavka 7. člena in petega odstavka 9. člena zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 58/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o spremembi pravilnika o vodenju registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin

1. člen

V pravilniku o vodenju registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 29/03) se peti odstavek 7. člena črta.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 321-08-25/2003/2

Ljubljana, dne 10. julija 2003.

EVA 2003-2311-0208

 

 

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

mag. Franc But l. r.

 


Avtor: ZŽI