Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah Pravilnika o vodenju registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin – UL 45/2007


Na podlagi četrtega odstavka 5. člena, drugega odstavka 6. člena, šestega odstavka 7. člena in petega odstavka 9. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo), izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o spremembah Pravilnika o vodenju registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin

1. člen

V Pravilniku o vodenju registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 29/03, 71/03, 72/03 in 24/05) se v 1. členu črta besedilo »obrazec in«.

2. člen

V prvem odstavku 7. člena se druga in tretja alineja spremenita tako, da se glasita:

»– najmanj poklicno izobrazbo kmetijske smeri ter najmanj 3 leta delovnih izkušenj pri pridelavi, pripravi za trg oziroma trženju semenskega materiala zadevnih vrst kmetijskih rastlin, ali

– najmanj poklicno izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj pri pridelavi, pripravi za trg oziroma trženju zadevnih vrst kmetijskih rastlin.«.

V drugem odstavku se besedilo »v prvem odstavku tega člena« nadomesti z besedilom »v prvi in drugi alineji prejšnjega odstavka«.

3. člen

Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Dobavitelj vloži vlogo za vpis v register (v nadaljnjem besedilu: vloga) pri Fitosanitarni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Uprava). V vlogi navede naslednje podatke:

1. o dobavitelju, in sicer:

– osebno ime, naslov in enotno matično številko občana ali firmo, sedež, matično številko poslovnega subjekta, pravno organizacijsko obliko,

– kontaktne podatke (telefonska številka, naslov e-pošte, na kateri je dobavitelj dosegljiv za posredovanje morebitnih pojasnil v zvezi z vlogo);

2. o mestu pridelave in o dejavnosti dobavitelja, ki jo opravlja na mestu pridelave, in sicer:

– naziv in naslov mesta pridelave,

– vrsto dejavnosti dobavitelja, ki jo opravlja na tem mestu pridelave,

– vrste oziroma skupine kmetijskih rastlin iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, ki jih prideluje, pripravlja za trg, uvaža ali trži;

3. o odgovorni strokovni osebi dobavitelja, in sicer:

– osebno ime, naslov in enotno matično številko občana,

– kontaktne podatke (telefonska številka, naslov e-pošte, na kateri bo odgovorna strokovna oseba dosegljiva za sodelovanje z uradnimi organi),

– o strokovni usposobljenosti odgovorne strokovne osebe: o doseženi stopnji izobrazbe (naziv in naslov izobraževalne ustanove, program/smer izobraževanja, leto uspešno dokončanega izobraževanja, dosežena stopnja izobrazbe), o delovni dobi in delovnih izkušnjah.

(2) Če dobavitelj dejavnosti dobavitelja opravlja na več mestih pridelave, navede podatke iz 2. točke prejšnjega odstavka za vsako mesto pridelave posebej.

(3) Dobavitelj mora kot dokazilo o zagotovitvi odgovorne strokovne osebe vlogi priložiti pooblastilo odgovorni strokovni osebi iz 3. točke prvega odstavka tega člena, iz katerega mora biti razvidno, da se odgovorna strokovna oseba s tem pooblastilom strinja in je pripravljena prevzeti odgovornosti, ki iz pooblastila izhajajo.

(4) V primeru iz tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika se za vsako odgovorno strokovno osebo posebej navedejo podatki iz 3. točke prvega odstavka tega člena in priloži pooblastilo dobavitelja iz prejšnjega odstavka.

(5) Dobavitelj lahko vlogo iz prvega odstavka tega člena vloži na obrazcu 'Vloga za vpis v SEME register', ki je dostopen na Upravi in na spletni strani Uprave (http://www.furs.si).«.

4. člen

V drugem odstavku 9. člena se za besedo »ministrstva« črta besedilo », pristojnega za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)«.

5. člen

Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Registrirani dobavitelj mora sporočiti Upravi spremembe podatkov, ki se vodijo v registru, v roku 30 dni od nastale spremembe, razen podatkov iz drugega odstavka tega člena.

(2) Spremembe podatkov v evidenci subjektov ali v registru kmetijskih gospodarstev, ki se vodijo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in jih Uprava za potrebe vodenja registra pridobiva in uporablja v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, vpiše Uprava v register po uradni dolžnosti. Uprava obvesti dobavitelja o vpisu sprememb podatkov v register na podlagi tega odstavka.

(3) Dobavitelj mora pri Upravi vložiti vlogo za dopolnitev vpisa v register, če:

– želi registrirani dobavitelj opravljati dodatne ali druge dejavnosti dobavitelja, razen tistih, za katere je že vpisan v register, ali

– namerava dejavnosti dobavitelja opravljati na novem mestu pridelave, ali

– zagotovi novo odgovorno strokovno osebo.

(4) V vlogi za spremembo ali dopolnitev vpisa v register mora registrirani dobavitelj navesti podatke in priložiti dokazila iz 8. člena tega pravilnika.«.

6. člen

V drugem odstavku 13. člena se besedilo »Obrazca 1 in Obrazca 2 iz priloge tega pravilnika« nadomesti z besedilom »1. in 2. točke prvega odstavka 8. člena tega pravilnika«.

7. člen

Priloga se črta.

8. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-111/2007

Ljubljana, dne 8. maja 2007

EVA 2007-2311-0042

Iztok Jarc l.r.

Minister za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZKŽP