Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste - UL 96/2009


Na podlagi 4.a člena, petega odstavka 39. člena, sedmega odstavka 43. člena, tretjega odstavka 44. člena, četrtega odstavka 51. člena, sedmega odstavka 54. člena, petega odstavka 55. člena, devetega odstavka 60. člena in šestega odstavka 76. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo in 41/09) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste

1. člen

V Pravilniku o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste (Uradni list RS, št. 49/09) se v 1. členu besedilo četrte in pete alineje spremeni tako, da se glasi:

»– Direktivo Komisije 2003/90/ES z dne 6. oktobra 2003 o določitvi podrobnih pravil za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin (UL L št. 254 z dne 8. 10. 2003, str. 7), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2009/97/ES z dne 3. avgusta 2009 o spremembi Direktiv 2003/90/ES in 2003/91/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za namene člena 7 Direktiv Sveta 2002/53/ES in 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, ter minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort zelenjadnic in poljščin (UL L št. 202 z dne 4. 8. 2009, str. 29), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/90/ES);

– Direktivo Komisije 2003/91/ES z dne 6. oktobra 2003 o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preizkušanju, in minimalnih pogojev za preizkušanje določenih sort zelenjadnic (UL L št. 254 z dne 8. 10. 2003, str. 11), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2009/97/ES z dne 3. avgusta 2009 o spremembi Direktiv 2003/90/ES in 2003/91/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za namene člena 7 Direktiv Sveta 2002/53/ES in 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, ter minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort zelenjadnic in poljščin (UL L št. 202 z dne 4. 8. 2009, str. 29), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/91/ES);«.

2. člen

V petem odstavku 15. člena se besedilo »Direktivo 69/193/EGS« nadomesti z besedilom »Direktivo 68/193/EGS«.

3. člen

V drugem odstavku 21. člena se besedilo tretje alineje spremeni tako, da se glasi:

»– v primeru drugih vrst kmetijskih rastlin pa tehnični vprašalniki, ki so priloga k protokolom CPVO, smernicam UPOV ali metodam, ki jih sprejme organ države, kjer se opravlja preizkušanje.«.

4. člen

Drugi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Če namerava prijavitelj pridelovati seme ohranjevalnih sort poljščin in zelenjadnic v drugem območju ali območjih, kot v regiji porekla, mora to v prijavi posebej zahtevati in zahtevo utemeljiti.«.

5. člen

Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2010.

Št. 007-321/2009

Ljubljana, dne 17. novembra 2009

EVA 2009-2311-0136

dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZKŽP