Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste - UL 105/2010


Na podlagi 4.a člena, petega odstavka 39. člena, sedmega odstavka 43. člena, tretjega odstavka 44. člena, četrtega odstavka 51. člena, sedmega odstavka 54. člena, šestega odstavka 55. člena, devetega odstavka 60. člena in šestega odstavka 76. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo in 41/09) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste

1. člen

V Pravilniku o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste (Uradni list RS, št. 49/09 in 96/09) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:

»1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa vsebino prijave za vpis sorte v sortno listo ter dokazila, ki morajo biti priložena tej prijavi; pravila preverjanja izpolnjevanja pogojev za vpis sorte v sortno listo; roke za dostavo vzorcev semenskega materiala za preizkušanje sorte; zahteve glede ustreznosti poimenovanja sorte; postopke in metode za preizkušanje razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivost sorte ter vrednosti sorte za pridelavo in uporabo; posebne pogoje in postopek za vpis ohranjevalne sorte v sortno listo in sort zelenjadnic razvitih za pridelavo v posebnih pogojih, ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji, izvajalci preizkušanja sort in izvajalci hrambe standardnih vzorcev semenskega materiala sort kmetijskih rastlin, v skladu z:

– Direktivo Sveta 68/193/EGS z dne 9. aprila 1968 o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (UL L št. 93 z dne 17. 4. 1968, str. 15), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2005/43/ES z dne 23. junija 2005 o spremembi Prilog k Direktivi Sveta 68/193/EGS o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (UL L št. 164 z dne 24. 6. 2005, str. 37), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 68/193/EGS);

– Direktivo Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu sort poljščin (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/53/ES);

– Direktivo Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 33), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2009/74/ES z dne 26. junija 2009 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/55/ES in 2002/57/ES glede botaničnih imen rastlin, znanstvenih imen drugih organizmov in nekaterih prilog k direktivam 66/401, 66/402 /EGS in 2002/57/ES zaradi novih znanstvenih in tehničnih dognanj (UL L št. 166 z dne 27. 6. 2009, str. 40);

– Direktivo Komisije 2003/90/ES z dne 6. oktobra 2003 o določitvi podrobnih pravil za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin (UL L št. 254 z dne 8. 10. 2003, str. 7), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2010/46/EU z dne 2. julija 2010 o spremembi Direktiv 2003/90/ES in 2003/91/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za namene člena 7 direktiv Sveta 2002/53/ES in 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, ter minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort poljščin in zelenjadnic (UL L št. 169 z dne 3. 7. 2010, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/90/ES);

– Direktivo Komisije 2003/91/ES z dne 6. oktobra 2003 o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preizkušanju, in minimalnih pogojev za preizkušanje določenih sort zelenjadnic (UL L št. 254 z dne 8. 10. 2003, str. 11), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2010/46/EU z dne 2. julija 2010 o spremembi Direktiv 2003/90/ES in 2003/91/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za namene člena 7 direktiv Sveta 2002/53/ES in 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, ter minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort poljščin in zelenjadnic (UL L št. 169 z dne 3. 7. 2010, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/91/ES);

– Direktivo Komisije 2004/29/ES z dne 4. marca 2004 o določanju lastnosti in minimalnih pogojev za pregled sort vinske trte (UL L št. 71 z dne 10. 3. 2004, str. 22; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/29/ES);

– Direktivo Komisije 2008/62/ES z dne 20. junija 2008 o določitvi nekaterih odstopanj za sprejetje kmetijskih domačih sort in sort poljščin, ki so naravno prilagojene na lokalne in regionalne pogoje in so ogrožene zaradi genske erozije, ter za trženje semena in semenskega krompirja navedenih domačih sort in sort poljščin (UL L št. 162 z dne 21. 6. 2008, str. 13);

– Direktivo Sveta 2008/90/ES z dne 29. septembra 2008 o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja, (UL L št. 267 z dne 8. 10. 2008, str. 8);

– Direktivo Komisije 2009/145/ES z dne 26. novembra 2009 o določitvi nekaterih odstopanj za sprejetje domačih sort in sort zelenjadnic, ki se tradicionalno gojijo v posebnih krajih in regijah in so ogrožene zaradi genske erozije in sort zelenjadnic, ki nimajo resnične vrednosti za komercialno pridelavo, ampak so se razvile za pridelavo v posebnih pogojih, ter za trženje semena navedenih domačih sort in sort zelenjadnic (UL L št. 312 z dne 27. 11. 200, str. 44).«.

2. člen

V prvem odstavku 2. člena se za 1. točko doda nova 2. točka, ki se glasi:

»2. »sorta, razvita za pridelavo v posebnih pogojih« je sorta zelenjadnic, ki nima nobene pomembne vrednosti za tržno pridelavo zelenjave, ampak se je razvila za pridelavo v posebnih klimatskih, talnih (pedoloških) ali agrotehničnih pogojih (v nadaljnjem besedilu: vrtičkarska sorta);«.

Dosedanje 2., 3. in 4. točka postanejo 3., 4. in 5. točka.

3. člen

V drugem odstavku 16. člena se za deseto alineo pika nadomesti z vejico in doda nova enajsta alinea, ki se glasi:

»– ali gre za vrtičkarsko sorto.«.

V napovednem stavku tretjega odstavka se črta besedilo »zadnje alineje«.

4. člen

V prvem odstavku 25. člena se prva alinea spremeni tako, da se glasi:

»– opisa ohranjevalne sorte, pripravljenega na podlagi uradnega ali neuradnega preizkušanja razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sorte,«.

Četrta alinea se spremeni, tako da se glasi:

»– drugih podatkov o sorti, pridobljenih pri zbiranju, karakterizaciji in ohranjanju rastlinskih genskih virov v okviru izvajanja javne službe genske banke rastlin, ki se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Ohranjevalna sorta zelenjadnic, pri kateri se izpolnjevanje pogojev za vpis ugotovi z uradnim preizkušanjem, se v sortno listo vpiše kot sorta, pri kateri se sme semenski material pridelovati kot certificirano seme ali kot standardno seme. Ohranjevalna sorta zelenjadnic, pri kateri se izpolnjevanje pogojev za vpis ugotovi na podlagi podatkov iz prijave, se v sortno listo vpiše kot sorta, pri kateri se sme semenski material pridelovati kot standardno seme.«.

Dosedanji četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.

5. člen

Za 26. členom se doda novo podpoglavje z naslovom »4. Posebni pogoji in postopek vpisa vrtičkarske sorte v sortno listo« in novi 26.a do 26.d člen, ki se glasijo:

»26.a člen

(pogoji za vpis vrtičkarske sorte)

(1) Vrtičkarska sorta se v sortno listo vpiše, če:

– nima pomembne vrednosti za tržno pridelovanje zelenjave, ampak je razvita za pridelavo v posebnih agrotehničnih, klimatskih ali talnih (pedoloških) pogojih, in

– je dovolj razločljiva, izenačena in nespremenljiva.

(2) Vrtičkarska sorta nima pomembne vrednosti za tržno pridelavo, če je namenjena pridelovalcem, ki sami uporabijo pridelek in ga ne tržijo.

(3) Izpolnjevanje pogojev glede razločljivosti in nespremenljivosti vrtičkarske sorte se ugotovi v skladu z drugim in tretjim odstavkom 21. člena tega pravilnika.

(4) Za oceno izenačenosti se uporabijo določbe 7. člena tega pravilnika. Kadar se izenačenost vrtičkarske sorte ugotovi na podlagi netipičnih rastlin, se uporabita populacijski standard 10% in verjetnost sprejemljivosti najmanj 90%.

26.b člen

(prijava)

(1) Prijavo za vpis vrtičkarske sorte v sortno listo vloži pri Upravi vzdrževalec sorte ali druga oseba, ki razpolaga s semenskim materialom vrtičkarske sorte. V prijavi se navedejo zlasti podatki o:

– prijavitelju,

– vrsti rastline,

– imenu vrtičkarske sorte in znanih sinonimih,

– vzdrževalcu vrtičkarske sorte,

– lastnostih vrtičkarske sorte, ki so bile pridobljene pri pridelavi, razmnoževanju in uporabi te sorte,

– namenu uporabe in pomenu (vrednosti) vrtičkarske sorte za tržno pridelovanje zelenjave,

– primernosti za pridelovanje v posebnih agrotehničnih, klimatskih ali talnih (pedoloških) pogojih.

(2) Prijavi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti opis vrtičkarske sorte. Opis vrtičkarske sorte mora vsebovati najmanj lastnosti, navedene v tehničnih vprašalnikih iz drugega odstavka 21. člena tega pravilnika.

26.c člen

(ime vrtičkarske sorte)

(1) Za vrtičkarske sorte, ki so se v Republiki Sloveniji pridelovale pred 25. majem 2000, se smiselno uporabljajo določbe prvega odstavka 23. člena tega pravilnika.

(2) V sortno listo se lahko poleg imena vrtičkarske sorte vpišejo tudi znani sinonimi, če ti sinonimi izhajajo iz uradnih evidenc, zbirk podatkov izvajalcev hrambe rastlinskih genskih virov ali strokovne literature.

26.d člen

(preverjanje pogojev in vpis v sortno listo)

(1) Uprava preveri izpolnjevanje pogojev za vpis vrtičkarske sorte v sortno listo na podlagi podatkov iz prijave iz 26.b člena tega pravilnika ter drugih dokazil o izpolnjevanju pogojev, zlasti:

– opisa vrtičkarske sorte, pripravljenega na podlagi uradnega ali neuradnega preizkušanja razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sorte,

– podatkov o lastnostih vrtičkarske sorte, ki so bili pridobljeni pri pridelovanju, razmnoževanju in uporabi te sorte,

– namenu uporabe in vrednosti vrtičkarske sorte za tržno pridelovanje zelenjave,

– primernosti za pridelovanje v posebnih agrotehničnih, klimatskih ali talnih (pedoloških) pogojih.

(2) Vrtičkarska sorta se ne vpiše v sortno listo, če je:

– že vpisana v skupni katalog sort poljščin ali zelenjadnic kot sorta, ki ni vrtičkarska sorta, ali je bila črtana iz skupnega kataloga sort zelenjadnic v zadnjih dveh letih ali v zadnjih dveh letih po preteku obdobja, v katerem se dovoli trženje semena sort, ki so črtane s skupnega kataloga sort zelenjadnic, ali

– zavarovana z žlahtniteljskimi pravicami Skupnosti ali zavarovana v Republiki Sloveniji, ali je vložena prijava za varstvo sorte.

(3) Če Uprava ugotovi, da so pogoji za vpis vrtičkarske sorte izpolnjeni, se sorta vpiše v sortno listo kot sorta, pri kateri se sme semenski material pridelovati kot standardno seme.

(4) Podatki iz odločbe o vpisu vrtičkarske sorte v sortno listo se vodijo v sortni listi v skladu z drugim in tretjim odstavkom 16. člena tega pravilnika.«.

6. člen

(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2011.

Št. 007-339/2010

Ljubljana, dne 16. decembra 2010

EVA 2010-2311-0164

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano