Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o trženju semena krmnih rastlin in pese - spremembe in dopolnitve - UL 4/2009


Na podlagi osmega, devetega in enajstega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, tretjega odstavka 14. člena, tretjega odstavka 14.a člena, petega odstavka 15. člena, petega odstavka 16. člena, dvanajstega odstavka 22. člena, desetega odstavka 23. člena in petega odstavka 36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena krmnih rastlin in pese

1. člen

V Pravilniku o trženju semena krmnih rastlin in pese (Uradni list RS, št. 2/05, 27/05 – pop. in 100/05) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik določa za posamezne vrste krmnih rastlin in pese kategorije semena ter za posamezno kategorijo semena krmnih rastlin in pese zahteve za pridelavo, podrobnejši postopek uradne potrditve semena, zahteve glede sortne ali vrstne pristnosti in čistosti, zdravstvenega stanja in drugih meril kakovosti semena, zahteve glede pakiranja in označevanja, druge pogoje za trženje s semenom krmnih rastlin in pese ter postopek izvedbe naknadne kontrole semena, v skladu z:
– Direktivo Sveta 66/401/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena krmnih rastlin (UL L št. 125 z dne 11. 7. 1966, str. 2298), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2007/72/ES z dne 13. decembra 2007 o spremembi Direktive Sveta 66/401/EGS glede vključitve vrste Galega orientalis Lam. (UL L št. 329 z dne 14. 12. 2007, str. 37) in
– Direktivo Sveta 2002/54/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena pese (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 12), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2004/117/ES z dne 22. decembra 2004 o spremembi Direktiv 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES in 2002/57/ES v zvezi s pregledi, ki se opravijo pod uradnim nadzorom, in enakovrednostjo semena, pridelanega v tretjih državah (UL L št. 14 z dne 18. 1. 2005, str. 18).«.

2. člen

V 2. členu se v točki b) med vrsticama Metuljnice (stročnice) in Hedysarum coronarium L. (medenica) doda naslednja vrstica:
»
– Galega orientalis Lam. krmna jastrebina«.

3. člen

V Prilogi 2 se tabeli 2.3 in 2.4 nadomestita z novima tabelama 2.3 in 2.4, ki se glasita:

Zahteve za kakovost semena metuljnic za kategorijo osnovno seme
Zahteve za kakovost semena metuljnic za kategorijo certificirano seme prve množitve, certificirano seme druge množitve in trgovsko seme

4. člen

V Prilogi 3 se v tabeli 1 med vrsticama Metuljnice in Hedysarum coronarium medenica doda naslednja vrstica:

   »Galega orientalis krmna    10.000   250  200«.
      jastrebina

5. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-407/2008

Ljubljana, dne 11. decembra 2008

EVA 2008-2311-0168

dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Pripeti dokumenti

Avtor: ZKŽP