Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena krmnih rastlin in pese - UL 38/2010 + prilogi


Na podlagi osmega, devetega in enajstega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, osmega odstavka 14. člena, tretjega odstavka 14.a člena, petega odstavka 15. člena, petega odstavka 16. člena, dvanajstega odstavka 22. člena, desetega odstavka 23. člena in petega odstavka 36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 - uradno prečiščeno besedilo in 41/09) izdaja minister brez resorja, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki mu je začasno poverjen resor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena krmnih rastlin in pese

1. člen

V Pravilniku o trženju semena krmnih rastlin in pese (Uradni list RS, št. 2/05, 27/05, 100/05 in 4/09) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:

»1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa za posamezne vrste krmnih rastlin in pese kategorije semena ter za posamezno kategorijo semena krmnih rastlin in pese zahteve za pridelavo, podrobnejši postopek uradne potrditve semena, zahteve glede sortne ali vrstne pristnosti in čistosti, zdravstvenega stanja in drugih meril kakovosti semena, zahteve glede pakiranja in označevanja, druge pogoje za trženje s semenom krmnih rastlin in pese ter postopek izvedbe naknadne kontrole semena, v skladu z:

- Direktivo Sveta 66/401/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena krmnih rastlin (UL L št. 125 z dne 11. 7. 1966, str. 2298), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2009/74/ES z dne 26. junija 2009 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/55/ES in 2002/57/ES glede botaničnih imen rastlin, znanstvenih imen drugih organizmov in nekaterih prilog k direktivam 66/401/EGS, 66/402/EGS in 2002/57/ES zaradi novih znanstvenih in tehničnih dognanj (UL L št. 166 z dne 27. 6. 2009, str. 40) in

- Direktivo Sveta 2002/54/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena pese (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 12), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2004/117/ES z dne 22. decembra 2004 o spremembi Direktiv 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES in 2002/57/ES v zvezi s pregledi, ki se opravijo pod uradnim nadzorom, in enakovrednostjo semena, pridelanega v tretjih državah (UL L št. 14 z dne 18. 1. 2005, str. 18).«.

2. člen

2. člen se spremeni tako, da se glasi:

»2. člen

(vrste krmnih rastlin in pese)

Vrste krmnih rastlin in pese so:

a) Trave (Poaceae):
- Agrostis canina L.            pasja šopulja;
- Agrostis capillaris L.          lasasta šopulja;
- Agrostis stolonifera L.         plazeča šopulja;
- Agrostis gigantea Roth.         orjaška šopulja;
- Alopecurus pratensis L.         travniški lisičji rep;
- Arrhenatherum elatius (L.)        visoka pahovka;
  P. Beauv. Ex. J. Presl & C. Presl
- Bromus catharticus Vahl         čistilna stoklasa;
- Bromus sitchensis Trin.         aljaška stoklasa;
- Cynodon dactylon (L.) Pers.       prstasti pesjak;
- Dactylis glomerata L.          navadna pasja trava;
- Festuca arundinacea Schreber       trstikasta bilnica;
  Festuca filiformis Pourr.        tankolistna bilnica
- Festuca ovina L.             ovčja bilnica;
- Festuca pratensis Huds.         travniška bilnica;
- Festuca rubra L.             rdeča bilnica;
- Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina   raskavolistna bilnica;
- Lolium multiflorum Lam.         mnogocvetna (laška) ljuljka
                      (vključno z westerwoldsko ljuljko);
- Lolium perenne L.            trpežna (angleška) ljuljka
- Lolium x boucheanum Kunth        skrižana ljuljka;
- Phalaris aquatica L.           vodna čužka;
- Phleum nodosum L.            bertolonijev mačji rep;
- Phleum pratense L.            travniški mačji rep;
- Poa annua L.               enoletna latovka;
- Poa nemoralis L.             podlesna latovka;
- Poa palustris L.             močvirska latovka;
- Poa pratensis L.             travniška latovka;
- Poa trivialis L.             navadna latovka;
- Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.    rumenkasti ovsenec;
- xFestulolium-Asch. & Graebn.       festulolium (hibridi, ki izhajajo
                      iz križanja vrst iz rodu
                      Festuca z vrstami iz rodu Lolium);
b) Metuljnice (Fabaceae):
  Galega orientalis Lam.         krmna jastrebina
- Hedysarum coronarium L.         medenica;
- Lotus corniculatus L.          navadna nokota;
- Lupinus albus L.             beli volčji bob;
- Lupinus angustifolius L.         ozkolistni volčji bob;
- Lupinus luteus L.            rumeni volčji bob;
- Medicago lupulina L.           hmeljna meteljka;
- Medicago sativa L.            lucerna;
- Medicago x varia T. Martyn        pisana meteljka;
- Onobrychis viciifolia Scop.       detelja;turška
- Pisum sativum L. (partim)        krmni grah;
- Trifolium alexandrinum L.        aleksandrijska detelja;
- Trifolium hybridum L.          hibridna detelja;
- Trifolium incarnatum L.         inkarnatka;
- Trifolium pratense L.          črna detelja;
- Trifolium repens L.           bela (plazeča) detelja;
- Trifolium resupinatum L         perzijska (zasukanocvetna)
                      detelja
- Trigonella foenum-graecum L.       sabljasti triplat;
- Vicia faba L. (partim)          krmni bob;
- Vicia pannonica Crantz          panonska grašica;
- Vicia sativa L.             navadna grašica;
- Vicia villosa Roth            kuštrava grašica;
c) Druge vrste krmnih rastlin:
- Brassica napus L. var. Napobrasica
  (L.) Rchb.                koleraba, kavla;
- Brassica oleracea L. convar. Acephala
  (DC.) Alef. Var. medullosa        krmni ohrovt;
  Thell. + var. Viridis L.
- Phacelia tanacetifolia Benth.      facelija;
- Raphanus sativus L. var. Oleiformis Pers oljna redkev;
d) Pesa:
- Beta vulgaris L.             krmna pesa in sladkorna pesa.«.

3. člen

V prvem odstavku 4. člena se točka e) spremeni tako, da se glasi:

»e) trgovsko seme prstastega pesjaka (Cynodon dactylon), vodne čužke (Phalaris aquatica), enoletne latovke (Poa annua), medenice (Hedysarium coronarium), navadne turške detelje (Onobrychis viciifolia), sabljastega triplata (Trigonella foenum-graecum) in panonske grašice (Vicia pannonica), ki:

- je pridelano v imenu in na račun dobavitelja,

- je vrstno pristno,

- je namenjeno za setev za pridelavo kmetijskih rastlin,

- ustreza zahtevam glede kakovosti za kategorijo trgovsko seme iz priloge 2,

- je bilo v postopku uradne potrditve z uradnim pregledom organa za potrjevanje ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve iz te točke oziroma je vzorčevalec ali laboratoriji pod uradnim nadzorom s pregledom ugotovil, da so izpolnjene zahteve iz te točke.«.

4. člen

Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Po prejemu prijave iz 8. člena tega pravilnika se opravijo poljski pregledi semenskega posevka. Poljske preglede pridelave osnovnega semena opravi organ za potrjevanje. Poljske preglede pridelave certificiranega semena opravi organ za potrjevanje ali preglednik pod uradnim nadzorom. Poljske preglede se opravlja v taki razvojni fazi semenskega posevka, da je omogočena natančna presoja izpolnjevanja predpisanih zahtev.«.

5. člen

V Prilogi 1 se v točki 1.1 A) v besedilu petega odstavka besedilo »x Festulolium« nadomesti z besedilom »xFestulolium«.

6. člen

Priloga 2 in 3 se nadomestita z novima Prilogama 2 in 3, ki sta kot priloga sestavni del tega pravilnika.

7. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-377/2009

Ljubljana, dne 30. marca 2010

EVA 2009-2311-0139

dr. Henrik Gjerkeš l.r.
Minister


Avtor: ZKŽP