Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah Pravilnika o trženju semena oljnic in predivnic – UL 100/2005


Na podlagi osmega, devetega in enajstega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, tretjega odstavka 14. člena, tretjega odstavka 14.a člena, petega odstavka 15. člena, petega odstavka 16. člena, dvanajstega odstavka 22. člena, desetega odstavka 23. člena in petega odstavka 36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o spremembah Pravilnika o trženju semena oljnic in predivnic

1. člen

(kategorije semena)

V Pravilniku o trženju semena oljnic in predivnic (Uradni list RS, št. 8/05) se v 4. členu četrta alinea točke a), druga alinea točke b) 1. in tretja alinea točke b) 2. spremenijo tako, da se glasijo:

»– je bilo v postopku uradne potrditve z uradnim pregledom organa za potrjevanje oziroma pri ugotavljanju izpolnjevanja zahtev iz priloge 2 z uradnim pregledom organa za potrjevanje ali pregledom preglednika, vzorčevalca ali laboratorija pod uradnim nadzorom ugotovljeno, da so izpolnjene zahteve iz te točke;«.

2. člen

(uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 321-08-116/2005/1

Ljubljana, dne 27. oktobra 2005

EVA 2005-2311-0220

Marija Lukačič l.r.

Ministrica za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZŽI