Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o trženju semena oljnic in predivnic - dopolnitve - UL 1/2009


Na podlagi osmega, devetega in enajstega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, tretjega odstavka 14. člena, tretjega odstavka 14.a člena, petega odstavka 15. člena, petega odstavka 16. člena, dvanajstega odstavka 22. člena, desetega odstavka 23. člena in petega odstavka 36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo), ter 8. in 19. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št 35/07 – uradno prečiščeno besedilo), izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o trženju semena oljnic in predivnic

1. člen

V Pravilniku o trženju semena oljnic in predivnic (Uradni list RS, št. 8/05 in 100/05) se v 19. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Seme je lahko tretirano samo s fitofarmacevtskim sredstvom (v nadaljevanju: FFS), ki je registrirano za tretiranje semena najmanj v eni od držav članic Evropske unije. Seme mora biti tretirano kot to določa navodilo za uporabo FFS, ki je v skladu z odločbo o registraciji tega FFS, tako da pri setvi oziroma rokovanju s tretiranim semenom ne pride do nesprejemljivega tveganja za ljudi in živali.«.

2. člen

V 23. členu se dodata osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
»(8) Vsako pakiranje tretiranega semena mora biti označeno v skladu s prvim odstavkom tega člena in dodatno označeno z etiketo, na kateri se navede:
– imena aktivnih snovi, ki jih vsebuje FFS, s katerim je bilo seme tretirano,
– uporabljen odmerek FFS na semensko enoto oziroma na enoto mase semena,
– naslednja obvezna opozorila za uporabnika tretiranega semena:
»Setev izvesti v skladu z dobro kmetijsko prakso na način, ki preprečuje morebitno zanašanje FFS s semena na sosednje parcele ob upoštevanju hitrosti in smeri vetra.«.
(9) Če je z odločbo o registraciji FFS predpisana uporaba osebne zaščitne opreme, je treba na etiketi poleg navedb iz prejšnjega odstavka navesti tudi, katero zaščitno opremo je treba uporabiti.«.

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-377/2008/1

Ljubljana, dne 11. decembra 2008

EVA 2008-2311-0160

prof. dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZKŽP