Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena oljnic in predivnic - UL 38/2010 + priloge


Na podlagi osmega, devetega in enajstega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, osmega odstavka 14. člena, tretjega odstavka 14.a člena, petega odstavka 15. člena, petega odstavka 16. člena, dvanajstega odstavka 22. člena, desetega odstavka 23. člena in petega odstavka 36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 - uradno prečiščeno besedilo in 41/09) izdaja minister brez resorja, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki mu je začasno poverjen resor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena oljnic in predivnic

1. člen

V Pravilniku o trženju semena oljnic in predivnic (Uradni list RS, št. 8/05, 100/05 in 1/09) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:

»1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa za posamezne vrste oljnic in predivnic kategorije semena ter za posamezno kategorijo zahteve za pridelavo, podrobnejši postopek uradne potrditve semena, zahteve glede sortne ali vrstne pristnosti in čistosti, zdravstvenega stanja in drugih meril kakovosti semena, zahteve glede pakiranja in označevanja, druge pogoje za trženje s semenom oljnic in predivnic ter postopek izvedbe naknadne kontrole semena v skladu z Direktivo Sveta 2002/57/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena oljnic in predivnic (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 74) zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2009/74/ES z dne 26. junija 2009 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/55/ES in 2002/57/ES glede botaničnih imen rastlin, znanstvenih imen drugih organizmov in nekaterih prilog k direktivam 66/401/EGS, 66/402/EGS in 2002/57/ES zaradi novih znanstvenih in tehničnih dognanj (UL L št. 166 z dne 27. 6. 2009, str. 40).«.

2. člen

V 2. členu se besedilo »Brassica juncea (L.) Czernj et Cosson« nadomesti z besedilom »Brassica juncea (L.) Czern.« in besedilo »Brassica nigra (L.) Koch« nadomesti z besedilom »Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch.«.

3. člen

Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Po prejemu prijave iz 8. člena tega pravilnika se opravijo poljski pregledi semenskega posevka. Poljske preglede pridelave osnovnega semena opravi organ za potrjevanje. Poljske preglede pridelave certificiranega semena opravi organ za potrjevanje ali preglednik pod uradnim nadzorom. Poljske preglede se opravlja v taki razvojni fazi semenskega posevka, da je omogočena natančna presoja izpolnjevanja predpisanih zahtev.«.

4. člen

V osmem odstavku 23. člena se v tretji alinei za besedilom »smeri vetra.« doda besedilo: »Tretiranega semena se ne sme uporabljati za prehrano, krmo in industrijsko predelavo.«.

5. člen

Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

6. člen

Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

7. člen

Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je sestavni del tega pravilnika.

8. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-380/2009

Ljubljana, dne 30. marca 2010

EVA 2009-2311-0096

dr. Henrik Gjerkeš l.r.
Minister


Avtor: ZKŽP