Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena zelenjadnic – UL 66/2007


Na podlagi osmega, devetega in enajstega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, tretjega odstavka 14. člena, tretjega odstavka 14.a člena, petega odstavka 15. člena, petega odstavka 16. člena, dvanajstega odstavka 22. člena, desetega odstavka 23. člena in petega odstavka 36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

 o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena zelenjadnic

1. člen

V Pravilniku o trženju semena zelenjadnic (Uradni list RS, št. 8/05 in 100/05) se v skladu z Direktivo Komisije 2006/124/ES z dne 5. decembra 2006 o spremembi Direktive Sveta 92/33/EGS o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena in Direktive Sveta 2002/55/ES o trženju semena zelenjadnic (UL L št. 339 z dne 6. 12. 2006, str. 12) 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»Vrste zelenjadnic so rastline navedenih vrst, ki so namenjene za kmetijsko ali vrtnarsko proizvodnjo, vendar ne za okrasne namene:

Allium cepa L.
- skupina cepa
- skupina aggregatum


čebula;
šalotka;

Allium fistulosum L.

zimski luk;

Allium porrum L.

por;

Allium sativum L.

česen;

Allium schoenoprasum L.

drobnjak;

Anthriscus cerefolium (L.)
Hoffm.

krebuljica;

Apium graveolens L.

listna zelena,
gomoljna zelena;

Asparagus officinalis L.

špargelj;

Beta vulgaris L.

rdeča pesa, vključno s
cheltenhamsko peso mangold;

Brassica oleracea L.

kodrolistni ohrovt,
cvetača,
brokoli,
brstični ohrovt,
ohrovt,
belo zelje,
rdeče zelje,
kolerabica;

Brassica rapa L.

kitajski kapus,
strniščna repa;

Capsicum annuum L.

feferon ali paprika;

Cichorium endivia L.

kodrolistna endivija,
endivija;

Cichorium intybus L.

radič za siljenje,
listnati ali glavnati radič,
industrijska cikorija;

Citrullus lanatus (Thunb.)
Matsum. et Nakai

lubenica;

Cucumis melo L.

melona;

Cucumis sativus L.

kumara,
kumarice za vlaganje;

Cucurbita maxima Duchesne

navadna buča;

Cucurbita pepo L.

vrtna buča ali bučka,
oljna buča;

Cynara cardunculus L.

artičoka,
kardij;

Daucus carota L.

korenje,
krmno korenje;

Foeniculum vulgare Mill.

navadni komarček;

Lactuca sativa L.

solata;

Lycopersicon esculentum Mill.

paradižnik

Petroselinum crispum (Miller)
Nyman ex A. W. Hill

peteršilj

Phaseolus coccineus L.

turški fižol

Phaseolus vulgaris L.

nizki fižol,
visoki fižol

Pisum sativum L. (partim)

oglatozrnati grah,
okroglozrnati grah,
sladkorni grah;

Raphanus sativus L.

vrtna redkev in redkvica,
črna redkev;

Rheum rhabarbarum L.

rabarbara;

Scorzonera hispanica L.

črni koren;

Solanum melongena L.

jajčevec;

Spinacia oleracea L.

špinača;

Valerianella locusta (L.)
Laterr.

navadni motovilec;

Vicia faba L. (partim)

bob;

Zea mays L. (partim)

sladka koruza,
pokovka.«.

2. člen

V 3. členu se v točki 6. b) besedilo »in navadni motovilec« nadomesti z besedilom », navadni motovilec, sladko koruzo in pokovko«.

3. člen

V 19. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se dovoli trženje majhnih pakiranj mešanic standardnega semena različnih sort iste vrste.«.

4. člen

V 20. členu se v devetem odstavku doda stavek, ki se glasi: »Besedilo »Pravila in standardi ES«, »Vzorčeno«, »komponenta«, »hibrid«, in »Ne dokončno potrjeno seme« iz priloge 4 tega pravilnika mora biti na etiketi oziroma pakiranju navedeno v nespremenjeni obliki.

Doda se nov deseti odstavek, ki se glasi:

»(10) Ne glede na določbe druge alinee točk 1.1, 2.1, 2.2, 3.1 in 3.2 iz priloge 4 tega pravilnika, mora biti pri vrstah Allium cepa, Apium graveolens, Beta vulgaris, Brassica oleracea, Brassica rapa, Cichorium intybus, Cucumis sativus, Cynara cardunculus, Daucus carota, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum, Raphanus sativus in Zea mays na etiketi ali na pakiranju navedeno domače in botanično ime vrste.«.

5. člen

V 24. členu se v prvem odstavku besedilo »organ za potrjevanje« v različnih sklonih nadomesti z besedilom »pristojni inšpektor« v ustreznih sklonih.

Točka (a) prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:

»(a) obvestiti pristojnega inšpektorja o datumih, ko bodo začeli in končali pakiranje in označevanje standardnega semena;«

V točki (d) prvega odstavka se besedilo »tri predhodna leta« nadomesti z besedilom »dve predhodni leti«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Dobavitelji, ki pakirajo in označujejo majhna ES pakiranja certificiranega semena, morajo voditi evidence o vseh partijah certificiranega semena, ki so jih uporabili pri pakiranju in jih dati na razpolago pristojnemu inšpektorju za najmanj tri predhodna leta.«.

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Dobavitelj, ki trži seme gensko spremenjene sorte, mora v svojem prodajnem katalogu pri taki sorti jasno navesti, da gre za gensko spremenjeno sorto.«.

6. člen

V drugi alinei drugega odstavka 27. člena se črta besedilo »in standardno seme«.

Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(8) Če se pri poskusih naknadne kontrole na polju dve leti zapored ugotovi, da seme določene sorte ne izpolnjuje zahtev za sortno pristnost ali sortno čistost, pristojni inšpektor dobavitelju popolnoma ali delno prepove trženje semena te sorte enakega izvora.«.

Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(9) Prepoved iz prejšnjega odstavka velja dve leti, razen, če se pred tem z naknadno kontrolo ugotovi, da seme te sorte, namenjeno trženju, izpolnjuje pogoje glede sortne pristnosti in sortne čistosti.«.

7. člen

V 28. členu se v drugi alinei drugega odstavka besedilo »slovensko in latinsko ime« nadomesti z besedilom »domače ali botanično ime«.

8. člen

V prilogi 2 tega pravilnika se tabela 1.1 nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:

»Tabela 1.1: Zahteve za kakovost semena zelenjadnic

vrsta

Kalivost najmanj (% od čistega semena)

Tehnična čistota

Druge zahteve

Najmanjši delež čistega semena (na a) (utežni %)

Največji delež drugih vrst rastlin skupaj (utežni %)

1

2

3

4

5

Allium cepa

70

97

0,5

 

Allium fistulosum

65

97

0,5

 

Allium sativum

65

97

0,5

 

Allium schoenoprasum

65

97

0,5

 

Allium porrum

65

97

0,5

 

Anthriscus cerefolium

70

96

1

 

Apium graveolens

70

97

1

 

Asparagus officinalis

70

96

0,5

 

Beta vulgaris mangold

50 (na *2)

97

0,5

*4

Beta vulgaris rdeča pesa

70 (na *2*3)

97

0,5

*4

Brassica oleracea cvetača

70

97

1

 

Brassica oleracea druge podvrste

75

97

1

 

Brassica rapa kitajski kupus

75

97

1

 

Brassica rapa
strniščna repa

80

97

1

 

Capsicum annuum

65

97

0,5

 

Cichorium endivia

65

95

1

 

Cichorium intybus
radič za siljenje, listnati ali glavnati radič

65

95

1,5

 

Cichorium intybus
industrijska cikorija

80

97

1

 

Citrullus lanatus

75

98

0,1

 

Cucumis melo

75

98

0,1

 

Cucumis sativus

80

98

0,1

 

Cucurbita maxima

80

98

0,1

 

Cucurbita pepo

75

98

0,1

 

Cynara cardunculus

65

98

0,5

 

Daucus carota

65

95

1

 

Foeniculum vulgare

70

96

1

 

Lactuca sativa

75

95

0,5

 

Lycopersicon esculentum

75

97

0,5

 

Petroselinum crispum

65

97

1

 

Phaseolus coccineus

80

98

0,1

 

Phaseolus vulgaris

75

98

0,1

(na *4)

Pisum sativum

80

98 (na *1)

0,1

(na *4)

Raphanus sativus

70

97

1

 

Rheum rhabarbarum

70

97

0,5

 

Scorzonera hispanica

70

95

1

 

Solanum melongena

65

96

0,5

 

Spinacia oleracea

75

97

1

 

Valerianella locusta

65

95

1

 

Vicia faba

80

98

0,1

 

Zea mays

85

98

0,1

 

Opombe:

((na *a)) sortno čistost se preveri predvsem pri poljskih pregledih semenskega posevka v skladu s pogoji iz priloge 1;

(1) vrednosti, ki so navedene v stolpcu 4 ne smejo vsebovati semena krmnega graha (Pisum sativum);

(2) semenski klobčič;

(3) pri enokličnem semenu mora biti kalivost najmanj 90%, pri večkličnem pa najmanj toliko kot je navedeno v stolpcu 3;

(4) zahteve glede zdravstvenega stanja so določene v 2. točki te priloge.«.

9. člen

V prilogi 3 tega pravilnika se tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:

»Največja velikost partije semena in najmanjši vzorec semena za analizo kakovosti

 

vrsta

Največja velikost partije semena (kg)

Najmanjša velikost vzorca iz posamezne partije (g)

1

2

3

Allium cepa

10.000

3

Allium fistulosum

10.000

25

Allium sativum

10.000

15

Allium schoenoprasum

10.000

20

Allium porrum

10.000

15

Anthriscus cerefolium

10.000

20

Apium graveolens

10.000

5

Asparagus officinalis

20.000

100

Beta vulgaris

20.000

100

Brassica oleracea

10.000

25

Brassica rapa

10.000

20

Capsicum annuum

10.000

40

Cichorium endivia

10.000

15

Cichorium intybus
radič za siljenje, listnati ali
glavnati radič

10.000

15

Cichorium intybus
industrijska cikorija

10.000

50

Citrullus lanatus

20.000

250

Cucumis melo

10.000

100

Cucumis sativus

10.000

25

Cucurbita maxima

20.000

250

Cucurbita pepo

20.000

150

Cynara cardunculus

10.000

100

Daucus carota

10.000

10

Foeniculum vulgare

10.000

25

Lactuca sativa

10.000

10

Lycopersicon esculentum

10.000

20

Petroselinum crispum

10.000

10

Phaseolus coccineus

20.000

1.000

Phaseolus vulgaris

25.000

1.000

Pisum sativum

25.000

1.000

Raphanus sativus

10.000

50

Rheum rhabarbarum

10.000

135

Scorzonera hispanica

10.000

30

Solanum melongena

10.000

20

Spinacia oleracea

10.000

75

Valerianella locusta

10.000

20

Vicia faba

25.000

1.000

Zea mays

10.000

1.000

«.

10. člen

V prilogi 4 tega pravilnika se v drugi alinei točke 1.1 besedilo »slovensko ali latinsko ime« nadomesti z besedilom »domače ali botanično ime«.

V drugi alinei točk 2.1 in 2.2 se besedilo »slovensko ime« nadomesti z besedilom »domače ali botanično ime«.

Četrta alinea točke 2.1 se spremeni, tako da se glasi:

»Kategorija: na majhnih pakiranjih se standardno seme označi z besedilom »standardno seme« ali z oznako »ST«,«.

Četrta alinea točke 2.2 se spremeni, tako da se glasi:

»Kategorija: certificirano seme se označi z besedilom »certificirano seme« ali s črkama »C« ali »Z«,«.

V točki 2.2 se doda nov odstavek, ki se glasi:

»Pri mešanicah standardnega semena se v primeru sorte navede vse sorte, ki sestavljajo mešanico.«.

V drugi alinei točk 3.1 in 3.2 se besedilo »slovensko in latinsko ime« nadomesti z besedilom »domače ali botanično ime«.

11. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 007-7/2007/6

Ljubljana, dne 5. julija 2007

EVA 2007-2311-0082

 

Iztok Jarc l.r.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZKŽP