Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena zelenjadnic - UL 45/2010


Na podlagi osmega, devetega in enajstega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, osmega odstavka 14. člena, tretjega odstavka 14.a člena, petega odstavka 15. člena, petega odstavka 16. člena, dvanajstega odstavka 22. člena, desetega odstavka 23. člena in petega odstavka 36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo in 41/09) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena zelenjadnic

1. člen

V Pravilniku o trženju semena zelenjadnic (Uradni list RS, št. 8/05, 100/05 in 66/07) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:

»1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa za posamezne vrste zelenjadnic kategorije semena ter za posamezno kategorijo semena zelenjadnic zahteve za pridelavo, podrobnejši postopek uradne potrditve semena, zahteve glede sortne pristnosti in čistosti, zdravstvenega stanja in drugih meril kakovosti semena, zahteve glede pakiranja in označevanja, druge pogoje za trženje s semenom zelenjadnic in postopek izvedbe naknadne kontrole semena v skladu z:

– Direktivo Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 33), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2009/74/ES z dne 26. junija 2009 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/55/ES in 2002/57/ES glede botaničnih imen rastlin, znanstvenih imen drugih organizmov in nekaterih prilog k direktivam 66/401/EGS, 66/402/EGS in 2002/57/ES zaradi novih znanstvenih in tehničnih dognanj (UL L št. 166 z dne 27. 6. 2009, str. 40) in

– Direktivo Komisije 89/14/EGS z dne 15. decembra 1988 o določitvi skupin sort mangolda in rdeče pese glede na pogoje izolacije posevkov iz Priloge I k Direktivi Sveta 70/458/EGS o trženju semena zelenjadnic (UL L št. 8 z dne 11. 1. 1989, str. 9).«.

2. člen

V 3. členu se črta 7. točka.

3. člen

Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Po prejemu prijave iz 8. člena tega pravilnika se opravijo poljski pregledi semenskega posevka. Poljske preglede pridelave osnovnega semena opravi organ za potrjevanje. Poljske preglede pridelave certificiranega semena opravi organ za potrjevanje ali preglednik pod uradnim nadzorom. Poljske preglede se opravlja v taki razvojni fazi semenskega posevka, da je omogočena natančna presoja izpolnjevanja predpisanih zahtev.«.

4. člen

Osmi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(8) Če se pri poskusih naknadne kontrole na polju dve leti zapored ugotovi, da seme določene sorte istega dobavitelja ne izpolnjuje zahtev za sortno pristnost ali sortno čistost, pristojni inšpektor v tretjem letu odvzame vzorce ene ali več partij te sorte in začasno, do znanih rezultatov naknadne kontrole na polju, prepove trženje vzorčenih partij.«.

Deveti odstavek se črta.

5. člen

V Prilogi 2 se pod tabelo 1.1 doda nova opomba, ki se glasi:

»(5) pri sortah sladke koruze, ki sodijo v tip zelo sladke koruze, je najmanjša kalivost 80% čistega semena.«.

6. člen

V Prilogi 3 se v tabeli pri vrstah Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum in Vicia faba vrednosti največje velikosti partije semena iz stolpca 2 nadomestijo s številko »30.000« in pri vrsti Zea mays s številko »20.000«.

7. člen

Priloga 4 se nadomesti z novo Prilogo 4, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.

8. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-379/2009

Ljubljana, dne 7. maja 2010

EVA 2009-2311-0141

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoPriloga
  »Priloga 4
  ETIKETE IN POTRDILO O URADNI POTRDITVI SEMENA
  1. Uradna etiketa za predosnovno, osnovno seme in
certificirano seme (razen majhnih ES pakiranj)
  1.1 Etikete za predosnovno, osnovno in certificirano seme
vsebujejo naslednje podatke:
  – organ za potrjevanje, država članica,
  – »Vrsta:« domače ali botanično ime,
  – »Sorta:« ime sorte kot je navedeno v sortni listi,
  – »Kategorija:« pri predosnovnem semenu se navede število
množitev do kategorije certificirano seme,
  – »Država pridelave:«,
  – »Številka partije:«,
  – »Vzorčeno:« MM/LL (mesec in leto),
  – »Masa pakiranja:« ali »Število semen:«,
  – »Tretirano:« ime fitofarmacevtskega sredstva,
  – »Pravila in standardi ES«.
  1.2 Pri hibridnih sortah ali samooplodnih linijah se pri
imenu sorte navede:
  – pri osnovnem semenu: ime starševske komponente z navedbo
končne sorte in s pripisom »komponenta«,
  – pri certificiranem semenu: ime sorte s pripisom »hibrid«.
  1.3 Kadar je bila ponovno analizirana najmanj kalivost
semena, se navede »Ponovno vzorčeno (mesec in leto)« in navede
se organ, ki je opravil ponovno analizo kakovosti. Podatki o
ponovni analizi kakovosti semena so lahko navedeni na uradni
nalepki, ki je dodana na uradno etiketo.
  1.4 Če je navedena masa semena in se uporabijo granulirana
fitofarmacevtska sredstva, snovi za oblaganje ali drugi trdni
dodatki, se navede vrsta dodatka in tudi približno razmerje med
maso čistega semena in skupno maso.
  1.5 Pri sortah sladke koruze, ki sodijo v tip zelo sladke
koruze, se na etiketi navede besedilo: 'Najmanjša kalivost
80%'.
  2. Etiketa dobavitelja ali napis na pakiranju za standardno
seme in majhna ES pakiranja kategorije certificirano seme
  2.1 Etiketa dobavitelja ali napis na pakiranju za standardno
seme vsebuje naslednje podatke:
  – Ime in naslov dobavitelja odgovornega za etiketiranje ali
njegova identifikacijska številka,
  – Vrsta: domače ali botanično ime,
  – Sorta: ime sorte kot je navedeno v sortni listi,
  – Kategorija: na majhnih pakiranjih se standardno seme
označi z besedilom »standardno seme« ali z oznako »ST«,
  – Sklicna številka semena: navede jo dobavitelj,
  – Tržno leto zapiranja ali opravljene zadnje analize
kalivosti: LL/LL (tržno leto),
  – Masa pakiranja ali število semen; ni potrebno za majhna
pakiranja do 500 g,
  – Tretirano: ime fitofarmacevtskega sredstva,
  – »Pravila in standardi ES«.
  2.1.1 Pri sortah sladke koruze, ki sodijo v tip zelo sladke
koruze, se na etiketi navede besedilo: 'Najmanjša kalivost
80%'.
  2.2 Etiketa dobavitelja ali napis na paketih za majhna ES
pakiranja kategorije certificirano seme vsebuje naslednje
podatke:
  – Ime in naslov dobavitelja odgovornega za etiketiranje ali
njegova identifikacijska številka,
  – Vrsta: domače ali botanično ime,
  – Sorta: ime sorte kot je navedeno v sortni listi,
  – Kategorija: certificirano seme se označi z besedilom
»certificirano seme« ali s črkama »C« ali »Z«,
  – Številka partije,
  – Tržno leto zapiranja ali opravljene zadnje analize
kalivosti: LL/LL (tržno leto),
  – Masa pakiranja ali število semen; ni potrebno za majhna
pakiranja do 500 g,
  – Tretirano: ime fitofarmacevtskega sredstva,
  – »Pravila in standardi ES«.
  2.2.1 Pri mešanicah standardnega semena se v primeru sorte
navede vse sorte, ki sestavljajo mešanico.
  2.2.2 Pri sortah sladke koruze, ki sodijo v tip zelo sladke
koruze, se na etiketi navede besedilo: 'Najmanjša kalivost
80%'.
  3. Etiketa in potrdilo o uradni potrditvi ne dokončno
potrjenega semena, požetega v drugi državi:
  3.1 Etikete za ne dokončno uradno potrjeno seme vsebujejo
naslednje podatke:
  – Organ za potrjevanje, država članica,
  – Vrsta: domače ali botanično ime,
  – Sorta: ime sorte kot je navedeno v sortni listi,
  – Kategorija,
  – Številka parcele ali partije,
  – Masa pakiranja ali število semen,
  – »Ne dokončno potrjeno seme«.
  3.2 Potrdilo o uradni potrditvi ne dokončno potrjenega
semena vsebuje najmanj naslednje podatke:
  – Organ ki je izdal potrdilo – organ za potrjevanje,
  – Vrsta: domače ali botanično ime,
  – Sorta: ime sorte,
  – Kategorija,
  – Številka partije uporabljenega semena za zasnovo
semenskega posevka in ime države ali držav, ki so potrdile
seme,
  – Številka parcele ali številka partije,
  – Površina semenskega posevka na katerega se nanaša
potrdilo,
  – Količina požetega semena in število pakiranj,
  – Število generacij ki so sledile osnovnem semenu, kadar gre
za certificirano seme,
  – Izjavo, da semenski posevek, iz katerega izhaja navedeno
seme, izpolnjuje vse predpisane zahteve za potrditev semenskega
posevka in kadar je to mogoče navedbo rezultatov predhodnih
analiz semena.«.

Avtor: ZKŽP