Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembi Pravilnika o trženju semena žit – UL 94/2006


Na podlagi osmega, devetega in enajstega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, tretjega odstavka 14. člena, tretjega odstavka 14.a člena, petega odstavka 15. člena, petega odstavka 16. člena, dvanajstega odstavka 22. člena, desetega odstavka 23. člena in petega odstavka 36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o spremembi Pravilnika o trženju semena žit

1. člen

V prilogi 3 Pravilnika o trženju semena žit (Uradni list RS, št. 8/05 in 100/05) se v stolpcu 2 tabele številka »25.000« povsod nadomesti s številko »30.000«.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 007-236/2006/1

Ljubljana, dne 21. avgusta 2006

EVA 2006-2311-0150

Marija Lukačič l.r.

Ministrica za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZŽI