Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Uredba o višini letne pristojbine za sorte, vpisane v sortno listo kmetijskih rastlin, ter o pristojbinah in stroških za varstvo sort rastlin – UL 27/2005


Na podlagi četrtega odstavka 48. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 58/02, 45/04 – ZdZPKG in 86/04) in drugega odstavka 23. člena Zakona o varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS, št. 86/98 in 52/02 – ZDU-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o višini letne pristojbine za sorte, vpisane v sortno listo kmetijskih rastlin, ter o pristojbinah in stroških za varstvo sort rastlin

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S to uredbo se določa višina letne pristojbine za sorte, vpisane v sortno listo kmetijskih rastlin, ter pristojbine za varstvo sort rastlin in stroške preizkušanja razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sorte (v nadaljnjem besedilu: preizkušanje RIN) oziroma pridobitve poročila o preizkušanju RIN za varstvo sort rastlin.

2. člen

(1) Pristojbine iz te uredbe se določajo v točkah in so izražene v SIT.

(2) Vlada Republike Slovenije s sklepom vsako leto določi vrednost točke.

(3) Vrednost točke iz prejšnjega odstavka se izračuna ob upoštevanju indeksa cen življenjskih potrebščin.

II. LETNA PRISTOJBINA ZA SORTE, VPISANE V SORTNO LISTO

3. člen

(1) Za sorte kmetijskih rastlin, ki so v Republiki Sloveniji vpisane v sortno listo kmetijskih rastlin, se plačuje letna pristojbina v skladu s tabelo iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Letna pristojbina se ne plača za ohranjevalne sorte iz vseh skupin kmetijskih rastlin.

4. člen

Letna pristojbina iz prejšnjega člena se plačuje na začetku koledarskega leta za tekoče leto vpisa sorte v sortno listo, najpozneje do 31. januarja.

III. PRISTOJBINE IN STROŠKI ZA VARSTVO SORT RASTLIN

5. člen

(1) Za vodenje postopka za zavarovanje novih sort rastlin in za vzdrževanje žlahtniteljske pravice se plačujejo pristojbine v skladu s tabelo iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Letna pristojbina iz 7. točke Priloge 2 te uredbe se plačuje na začetku koledarskega leta za tekoče leto varstva sorte, najpozneje do 31. januarja.

6. člen

(1) Stroški preizkušanja RIN so določeni v tabeli iz Priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Za preizkušanje RIN na poskusnem polju in v laboratoriju, obdelavo rezultatov ter pripravo uradnega opisa sorte plača prijavitelj izvajalcu preizkušanja RIN dejanske stroške preizkušanja.

7. člen

Pristojbine in stroške iz te uredbe je treba nakazati v proračun Republike Slovenije na št. 01100-1008303490 – pristojbine in stroški za sorte rastlin, model 11 23213-7111185.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

8. člen

Ne glede na določbo drugega odstavka 2. člena te uredbe znaša vrednost točke za leto 2005 1000 SIT.

9. člen

Ne glede na določbo 4. člena te uredbe se mora letna pristojbina iz 3. člena te uredbe za leto 2005 plačati najpozneje do 1. julija 2005.

10. člen

Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati:

– Uredba o pristojbinah Urada Republike Slovenije za varstvo in registracijo sort rastlin (Uradni list RS, št. 29/99) in

– Uredba o višini stroškov v zvezi s pridobitvijo rezultatov preizkušanja razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sorte (Uradni list RS, št. 29/99).

11. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 00715-20/2005/5

Ljubljana, dne 10. marca 2005.

EVA 2004-2311-0375

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l. r.

Predsednik

 

Priloga 1

Skupine kmetijskih rastlin

Višina pristojbine za sorto

1.

A

– žita, krompir, pesa

8 točk

2.

B

– krmne rastline, oljnice in predivnice, od zelenjadnic: navadni fižol, navadni grah, navadna kumara, paprika, paradižnik, solata

5 točk

3.

C

– zelenjadnice, ki niso navedene v skupini B, in hmelj

3 točke

 

Priloga 2

Pristojbina

Višina pristojbine za sorto

1.

prijavna pristojbina vključno z objavo prijave v uradnem glasilu

20 točk

2.

pristojbina za ugovor zoper prijavo

7 točk

3.

pristojbina za izdajo potrdila o varstvu sorte

5 točk

4.

pristojbina za vpis sprememb in druge vpise v register zavarovanih sort:

 

 

a) vpis spremembe

5 točk

 

b) vpis prenosa pravice ali vpis licence

5 točk

5.

pristojbina za podelitev prisilne licence

20 točk

6.

zahteva za vrnitev v prejšnje stanje

10 točk

7.

letna pristojbina za vzdrževanje in mirovanje žlahtniteljske pravice:

 

A

vzdrževanje žlahtniteljske pravice

20 točk

mirovanje žlahtniteljske pravice

10 točk

B

vzdrževanje žlahtniteljske pravice

15 točk

mirovanje žlahtniteljske pravice

7,5 točk

C

vzdrževanje žlahtniteljske pravice

10 točk

mirovanje žlahtniteljske pravice

5 točk

 

Skupine rastlin iz 7. točke tabele so:

A) žita, krompir in pesa;

B) vse druge vrste poljščin vključno s travami, od zelenjadnic: navadni

fižol, grah, kumare, paprika, paradižnik, solata in od okrasnih rastlin

begonija, krizantema, nagelj, pelargonija, petunija in vrtnica;

C) vse druge vrste rastlin, ki niso navedene v skupini A in B.

 

Priloga 3

Strošek

Višina stroška za sorto

1.

preverjanje preizkušanja RIN, ki ga izvede prijavitelj sam

50 točk

2.

pridobitev poročila o preizkušanju RIN od urada, pristojnega za varstvo sort v tuji državi, podpisnici mednarodnih pogodb in konvencij, ki jih je podpisala ali je k njim tudi pristopila Republika Slovenija

70 točk

 


Avtor: ZŽI