Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Uredba o višini letne pristojbine za sorte, vpisane v sortno listo kmetijskih rastlin, ter o pristojbinah in stroških za varstvo sort rastlin – spremembe - UL 111/2008


Na podlagi četrtega odstavka 48. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 23. člena Zakona o varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah Uredbe o višini letne pristojbine za sorte, vpisane v sortno listo kmetijskih rastlin, ter o pristojbinah in stroških za varstvo sort rastlin

1. člen

V Uredbi o višini letne pristojbine za sorte, vpisane v sortno listo kmetijskih rastlin, ter o pristojbinah in stroških za varstvo sort rastlin (Uradni list RS, št. 27/05) se 2. člen črta.

2. člen

V drugem odstavku 5. člena se besedilo »iz 7. točke« nadomesti z besedilom »iz 4. točke«.

3. člen

Priloge 1, 2 in 3 se nadomestijo z novimi prilogami 1, 2 in 3, ki so kot priloga sestavni del te uredbe.

4. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2009.

Št. 00715-27/2008/5

Ljubljana, dne 14. novembra 2008

EVA 2008-2311-0020

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

Priloga 1

Skupine kmetijskih rastlin
Višina pristojbine
za sorto (EUR)
1.
A
– žito in krompir
39
2.
B
– pesa, krmne rastline,
oljnice in predivnice,
od zelenjadnic: navadni fižol,
navadni grah, navadna kumara,
paprika, paradižnik, solata
24
3.
C
– zelenjadnice, ki niso navedene
v skupini B,
in hmelj          
14

 Priloga 2

Pristojbina
Višina pristojbine
za sorto (EUR)
1.
prijavna pristojbina skupaj z
objavo prijave v uradnem glasilu
96
2.
pristojbina za ugovor zoper prijavo
34
3.
zahteva za vrnitev v prejšnje stanje
48
4.
letna pristojbina za vzdrževanje
in mirovanje žlahtniteljske pravice:
 
 
A
vzdrževanje žlahtniteljske pravice
96
 
 
mirovanje žlahtniteljske pravice
48
 
B
vzdrževanje žlahtniteljske pravice
72
 
 
mirovanje žlahtniteljske pravice
36
 
C
vzdrževanje žlahtniteljske pravice
48
 
 
mirovanje žlahtniteljske pravice  
24

Skupine rastlin iz 4. točke tabele so:
A) žito in krompir;
B) vse druge vrste poljščin skupaj s travami, od zelenjadnic:
    navadni fižol, grah, kumare, paprika, paradižnik, solata in
    od okrasnih rastlin begonija, krizantema, nagelj,
    pelargonija, petunija in vrtnica;
C) vse druge vrste rastlin, ki niso navedene v skupini A in B.
Priloga 3

Strošek
Višina stroška
za sorto (EUR)
1.
preverjanje preizkušanja RIN,
ki ga izvede prijavitelj sam
242
2.
pridobitev poročila o preizkušanju RIN od urada,
pristojnega za varstvo sort v tuji državi,
podpisnici mednarodnih pogodb in konvencij,
ki jih je podpisala ali je k njim pristopila
Republika Slovenija
300


Avtor: ZKŽP