Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o javljanju podatkov za seme kmetijskih rastlin in registraciji pogodb za razmnoževanje semen v državah nečlanicah – UL 71/2006


Na podlagi 3.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1, 45/04 ZdZPKG in 20/06) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o javljanju podatkov za seme kmetijskih rastlin in registraciji pogodb za razmnoževanje semen v državah nečlanicah

1. člen

(vsebina)

Ta pravilnik določa pristojni organ za javljanje podatkov, ter registracijo pogodb o razmnoževanju semen določenih vrst kmetijskih rastlin v državah nečlanicah za izvajanje:

– Uredbe Komisije (ES) št. 2081/2004 z dne 6. decembra 2004 o določitvi pravil za sporočanje informacij, potrebnih za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2358/71 o skupni ureditvi trga za semena (UL L, št. 360, z dne 6. 12. 2004, str. 6)., z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2081/2004),

– Uredbe Komisije (EGS) št. 2514/78, z dne 26. oktobra 1978, o registraciji pogodb v državah članicah o razmnoževanju semen v državah nečlanicah (UL L št. 301, z dne 28. 10. 1978, str. 10), z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2514/78).

2. člen

(pristojni organ)

Za sporočanje podatkov iz 1. člena Uredbe 2081/2004 je pristojno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo).

3. člen

(javljanje ministrstvu)

(1) Podatke iz Priloge Uredbe 2081/2004 morajo dobavitelji semena javiti Ministrstvu najkasneje 10 delovnih dni pred rokom navedenim v Prilogi Uredbe 2081/2004. Dobavitelji, ki niso pridelovalci in/ali organizatorji semenske proizvodnje javijo samo podatek iz 6. točke Priloge uredbe 2081/2004.

(2) Podatke iz točk 1–3 iz Priloge Uredbe 2081/2004 za namene kontrole pravilnosti podatkov javi Ministrstvu organ za potrjevanje, ki je imenovan s strani Ministrstva v skladu s predpisom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, najkasneje 15 delovnih dni pred rokom navedenim v Prilogi Uredbe 2081/2004.

5. člen

(način sporočanja podatkov)

Sporočanje podatkov Ministrstvu je možno v pisni obliki po pošti ali faksu in v elektronski obliki preko elektronske pošte.

6. člen

(registracija pogodb o razmnoževanju semen(a) v državah nečlanicah)

(1) Dobavitelji, ki organizirajo pridelavo semenskega materiala vrst kmetijskih rastlin, ki so navedene v Prilogi Uredbe 2514/78, v državah nečlanicah in požeto celotno količino semena ali samo del te količine nameravajo uvoziti v Evropsko skupnost, so dolžni registrirati pogodbe o razmnoževanju semen v državah nečlanicah pri Ministrstvu.

(2) Vrste kmetijskih rastlin in roki do katerih je potrebno registrirati pogodbe o razmnoževanju semen v državah nečlanicah so navedeni v Prilogi Uredbe 2514/78.

(3) Registracijo pogodbe o razmnoževanju semen v državah nečlanicah dobavitelj izvede tako, da do rokov navedenih v Prilogi Uredbe 2514/78 pošlje na Ministrstvo izpolnjen obrazec iz Priloge I., ki je sestavni del tega pravilnika.

7. člen

(uveljavitev)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 321-08-81/2005

Ljubljana, dne 1. junija 2006

EVA 2005-2311-0177

Marija Lukačič l.r.

Ministrica za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano


Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI