Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Zakon o spremembi zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP-B) – UL 7/2002


Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z

o razglasitvi zakona o spremembi zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP-B)

Razglašam zakon o spremembi zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. januarja 2002.

 

 

Št. 001-22-1/02

Ljubljana, dne 25. januarja 2002.

Predsednik

Republike Slovenije

Milan Kučan l. r.

Z A K O N

O SPREMEMBI ZAKONA O ZDRAVILIH IN MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH (ZZMP-B)

1. člen

V zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99 in 70/00) se črta 116.a člen.

2. člen

Ta zakon začne veljati šestdeseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 520-02/99-3/10

Ljubljana, dne 17. januarja 2002.

Predsednik

Državnega zbora

Republike Slovenije

Borut Pahor l. r.

 


Avtor: ZŽI