Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP-C) – UL 67/2002


Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z

o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP-C)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 10. julija 2002.

 

 

Št. 001-22-90/02

Ljubljana, dne 18. julija 2002.

Predsednik

Republike Slovenije

Milan Kučan l. r.

Z A K O N

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVILIH IN MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH (ZZMP-C)

1. člen

V zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/2000, 7/2002 in 13/2002 - ZKrmi) se v prvem odstavku 48. člena 2. in 3. točka spremenita tako, da se glasita:

“2. da ima odgovorno osebo, ki mora imeti univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri in ustrezna znanja iz oblikovanja zdravil, ki v vseh fazah nadzoruje pripravo proizvodnje, izdelavo in hrambo zdravil;

3. da ima odgovorno osebo za sproščanje posamezne serije zdravil, ki mora imeti univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri in ustrezna znanja iz preizkušanja zdravil. Odgovorna oseba mora biti nenehno dosegljiva;“.

2. člen

V 54. členu se v prvem odstavku v 2. točki besedi “končano specializacijo“ nadomestita z besedama “ustrezna znanja“.

3. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 520-02/99-3/10

Ljubljana, dne 10. julija 2002.

Predsednik

Državnega zbora

Republike Slovenije

Borut Pahor l. r.

 


Avtor: ZŽI