Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o boleznih živali - UL 23/2010


Na podlagi sedmega odstavka 15. člena, tretjega odstavka 17. člena, drugega odstavka 18. člena, prvega odstavka 19. člena in drugega odstavka 20. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) ter na podlagi prvega odstavka 77. člena za izvrševanje tretjega odstavka 49. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 odl. US in 93/05 – ZVMS) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o boleznih živali

1. člen

V Pravilniku o boleznih živali (Uradni list RS, št. 81/07) se v 1. členu v napovednem stavku za besedilo »preventivne« doda besedilo »in druge«.

2. člen

Prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:

»(1) Bolezni so v skladu s Kodeksom o zdravju živali OIE, razvrščene v enotno listo, navedeno v Prilogi 1 tega pravilnika, kateri je dodana nacionalna lista bolezni.«.

3. člen

V drugem odstavku 4. člena se beseda »ugotovi« nadomesti z besedo »potrdi«.

4. člen

Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Podrobnejši pogoji glede zdravstvenih statusov čred za govedo so navedeni v Prilogah A, B, C in D Direktive 64/432/EGS, glede zdravstvenih statusov gospodarstev za ovce in koze pa v Prilogah A, C in D Direktive 91/68/EGS.«.

5. člen

Tretji odstavek 8. člena se črta.

6. člen

Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Imetnik živali je upravičen do odškodnine za živali iz točke c) prvega odstavka tega člena.«.

7. člen

V šestem odstavku 10. člena se za točko c. pika nadomesti s podpičjem in se doda nova točka d., ki se glasi:

»d. ob sumu oziroma pojavu bolezni, ki niso predmet tega pravilnika, vendar pa zaradi svoje narave predstavljajo veliko tveganje za zdravje ljudi oziroma živali.«.

8. člen

V tretjem odstavku 11. člena se za besedilom »GU VURS« doda besedilo »ter rezultate vnesti v računalniški sistem za spremljanje, nadzor in poročanje o določenih boleznih živali (v nadaljnjem besedilu: EPI)«.

9. člen

V prvem odstavku 12. člena se za besedilom »OU VURS« doda vejica in besedilo »če ni s posebnim predpisom za posamezno bolezen določeno drugače«.

V drugem odstavku se za besedilom »OU VURS« doda vejica in besedilo »če ni s posebnim predpisom za posamezno bolezen določeno drugače ter rezultate vnese v EPI«.

10. člen

V drugem odstavku 13. člena se besedilo »prijaviti preko računalniškega programa za spremljanje, obveščanje in poročanje o boleznih živali (v nadaljnjem besedilu: CIS VURS – EPI)« nadomesti z besedilom »vnesti v EPI«.

11. člen

V prvem odstavku 14. člena se beseda »ugotovitvi« nadomesti z besedo »potrditvi«.

V drugem odstavku, v drugem stavku se za besedilom »iz 8.« doda besedilo »oziroma 9.«.

V četrtem odstavku se za besedilom »iz 8.« doda besedilo»oziroma 9.«.

12. člen

15. člen se spremeni tako, da se glasi:

»15. člen

(rezultati diagnostičnih preiskav)

(1) Imenovani laboratorij oziroma Nacionalni referenčni laboratorij (v nadaljnjem besedilu: NRL) mora o rezultatih diagnostičnih preiskav poleg VURS obvestiti tudi pošiljatelja vzorcev in imetnika živali.

(2) Laboratoriji iz prejšnjega odstavka morajo rezultate opravljenih diagnostičnih preiskav vnesti v EPI takoj po opravljeni preiskavi oziroma najpozneje ob izdaji pisnega poročila o opravljenih preiskavah.«.

13. člen

17. člen se spremeni tako, da se glasi:

»17. člen

(nacionalni referenčni laboratoriji in drugi imenovani laboratoriji)

(1) Laboratorijske preiskave uradnih vzorcev na bolezni iz Priloge 1 tega pravilnika se opravljajo v imenovanih laboratorijih oziroma NRL, katerih seznam je objavljen na spletni strani VURS http://www.vurs.gov.si.

(2) Naloge in pristojnosti NRL so informativno objavljene na spletni strani VURS http://www.vurs.gov.si.

(3) Imenovani laboratorij oziroma NRL mora enkrat mesečno, najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec, o rezultatih opravljenih diagnostičnih preiskav, ki niso zajete v CIS VURS – EPI, poročati GU VURS.

(4) Odvzem oziroma pošiljanje vzorcev v referenčne laboratorije v tujini koordinira GU VURS.«.

14. člen

V 18. členu se za besedilom »priročnika OIE« doda besedilo »oziroma s predpisi Skupnosti«.

15. člen

Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

16. člen

V Prilogi 2 se v 17. točki besedilo »Aujeszkijeva bolezen« nadomesti z besedilom »bolezen Aujeszkega«.

V 25. točki se besedilo »infekciozna anemija konj« nadomesti z besedilom »infekciozna anemija kopitarjev«.

Za 38. točko se dodajo nove 39. do 50. točka, ki se glasijo:

»39.  huda gniloba čebelje   American foulbrood of honey B452
    zalege          bees
40.  Koi herpes viroza    Koi herpesvirus disease   N462
41.  epizootska hematopoetska Epizootic haematopoietic  B413
    nekroza         necrosis
42.  epizootski ulcerativni  Epizootic ulcerative    N404
    sindrom         syndrome
43.  okužba z Bonamia exitiosaInfection with Bonamia   N432
                exitiosa
44.  okužba s Perkinsus    Infection with Perkinsus  N436
    marinus         marinus
45.  okužba z Mycrocitos   Infection with Mycrocitos  S003
    mackini         mackini
46.  sindrom Taura      Taura syndrome       B445
47.  bolezen rumene glave   Yellowhead disease     B447
48.  okužba z Marteilia    Infection with Marteilia  N434
    refringens        refringens
49.  okužba z Bonamia ostreae Infection with Bonamia   N431
                ostreae
50.  bolezen belih pik    White spot disease     B446«.

17. člen

V Prilogi 3 se v 16. točki besedilo »Aujeszkijeva bolezen« nadomesti z besedilom »bolezen Aujeszkega«.

18. člen

Priloga 4 se črta.

19. člen

Priloga 5 se črta.

20. člen

V Prilogi 6 se za 17. točko doda nova, 18. točka, ki se glasi:

»18.  praskavec – scrapie   Scrapie           B160«.

21. člen

Priloga 9 pravilnika se nadomesti z novo Prilogo 9, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.

22. člen

V Prilogi 10 se v 2. točki besedilo »Aujeszkijeva bolezen« nadomesti z besedilom »bolezen Aujeszkega«.

V 10. točki se besedilo »infekciozna anemija konj« nadomesti z besedilom »infekciozna anemija kopitarjev«.

V 21. točki se besedilo »pršica Tropilaelaps« nadomesti z besedilom »tropileloza«.

V 22. točki se za besedilom »mali panjski hrošč« doda besedilo » (Aethina tumida)«.

Za 22. točko se dodajo nove 23. do 35. točka, ki se glasijo:

»23.  huda gniloba čebelje   American foulbrood of honey B452
    zalege          bees
24.  infekciozna       Infectious haematopoietic  B405
    hematopoetska nekroza  necrosis
    postrvi
25.  Koi herpes viroza    Koi herpesvirus disease   N462
26.  epizootska hematopoetska Epizootic haematopoietic  B413
    nekroza         necrosis
27.  epizootski ulcerativni  Epizootic ulcerative    N404
    sindrom         syndrome
28.  okužba z Bonamia     Infection with Bonamia   N432
    exitiosa         exitiosa
29.  okužba s Perkinsus    Infection with Perkinsus  N436
    marinus         marinus
30.  okužba z Mycrocitos   Infection with Mycrocitos  S003
    mackini         mackini
31.  sindrom Taura      Taura syndrome       B445
32.  bolezen rumene glave   Yellowhead disease     B447
33.  okužba z Marteilia    Infection with Marteilia  N434
    refringens        refringens
34.  okužba z Bonamia ostreae Infection with Bonamia   N431
                ostreae
35.  bolezen belih pik    White spot disease     B446«.

23. člen

V Prilogi 11 se v 18. točki se besedilo »infekciozna anemija konj« nadomesti z besedilom »infekciozna anemija kopitarjev«.

V 26. točki se besedilo »pršica Tropilaelaps« nadomesti z besedilom »tropileloza«.

V 27. točki se za besedilom »mali panjski hrošč« doda besedilo » (Aethina tumida)«.

Črta se 29. točka.

Za točko 28. se dodajo nove 29. do 39. točka:

»29.  Koi herpes viroza    Koi herpesvirus disease   N462
30.  epizootska hematopoetska Epizootic haematopoietic  B413
    nekroza         necrosis
31.  epizootski ulcerativni  Epizootic ulcerative    N404
    sindrom         syndrome
32.  okužba z Bonamia     Infection with Bonamia   N432
    exitiosa         exitiosa
33.  okužba s Perkinsus    Infection with Perkinsus  N436
    marinus         marinus
34.  okužba z Mycrocitos   Infection with Mycrocitos  S003
    mackini         mackini
35.  sindrom Taura      Taura syndrome       B445
36.  bolezen rumene glave   Yellowhead disease     B447
37.  okužba z Marteilia    Infection with Marteilia  N434
    refringens        refringens
38.  okužba z Bonamia ostreae Infection with Bonamia   N431
                ostreae
39.  bolezen belih pik    White spot disease     B446«.

24. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-52/2009

Ljubljana, dne 3. marca 2010

EVA 2010-2311-0103

dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Priloga 1: Lista bolezni v skladu s kodeksom o zdravju živali OIE in nacionalnima lista bilezni

 


Pripeti dokumenti