Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje aviarne influence - UL 42/2010


Na podlagi sedmega odstavka 15. člena, drugega odstavka 18. člena, prvega odstavka 19. člena in drugega odstavka 20. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje aviarne influence

1. člen

V Pravilniku o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje aviarne influence (Uradni list RS, št. 47/07) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:

»1. člen

(vsebina)

Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence in razveljavitvi Direktive 92/40/EGS (UL L št. 10 z dne 14. 1. 2006, str. 16), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2008/73/ES z dne 15. julija 2008 o poenostavitvi postopkov za oblikovanje seznamov in objavljanje informacij na veterinarskem in zootehniškem področju, ter o spremembi direktiv 64/432/EGS, 77/504/EGS, 88/407/EGS, 88/661/EGS, 89/361/EGS, 89/556/EGS, 90/426/EGS, 90/427/EGS, 90/428/EGS, 90/429/EGS, 90/539/EGS, 91/68/EGS, 92/35/EGS, 91/496/EGS, 92/65/EGS, 92/66/EGS, 92/119/EGS, 94/28/ES, 200/75/ES, Odločbe 2000/258/ES ter direktiv 2001/89/ES, 2002/60/ES in 2005/94/ES (UL L št. 219 z dne 14. 8. 2008, str. 40), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2005/94/ES), določa:

- nekatere preventivne ukrepe v zvezi s sistematičnim nadzorom in zgodnjim odkrivanjem aviarne influence (v nadaljnjem besedilu: AI) ter povečanjem ravni ozaveščenosti in pripravljenosti pristojnih organov in imetnikov živali;

- minimalne ukrepe za obvladovanje, ki se morajo izvajati po potrditvi AI pri perutnini in drugih pticah v ujetništvu ter za zgodnje odkrivanje možnega širjenja virusov AI na sesalce;

- druge ukrepe za preprečitev širjenja virusov aviarnega izvora na druge vrste živali.«.

2. člen

Drugi odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Nacionalni referenčni laboratorij za aviarno influenco je določen v pravilniku, ki ureja bolezni živali.«.

Tretji odstavek se črta.

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-10/2010

Ljubljana, dne 6. maja 2010

EVA 2010-2311-0116

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZKŽP