Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni modrikastega jezika - bluetongue - UL 42/2010


Na podlagi 76. člena in drugega odstavka 97. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni modrikastega jezika - bluetongue

1. člen

V Pravilniku o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni modrikastega jezika - bluetongue (Uradni list RS, št. 23/04) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:

»1. člen

(vsebina)

Ta pravilnik določa minimalne ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni modrikastega jezika v skladu z Direktivo Sveta 2000/75/ES z dne 20. novembra 2000 o določitvi posebnih določb za boj zoper in izkoreninjenje bolezni modrikastega jezika (UL L št. 327 z dne 22. 12. 2000, str. 74), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2008/73/ES z dne 15. julija 2008 o poenostavitvi postopkov za oblikovanje seznamov in objavljanje informacij na veterinarskem in zootehniškem področju, ter o spremembi direktiv 64/432/EGS, 77/504/EGS, 88/407/EGS, 88/661/EGS, 89/361/EGS, 89/556/EGS, 90/426/EGS, 90/427/EGS, 90/428/EGS, 90/429/EGS, 90/539/EGS, 91/68/EGS, 92/35/EGS, 91/496/EGS, 92/65/EGS, 92/66/EGS, 92/119/EGS, 94/28/ES, 200/75/ES, Odločbe 2000/258/ES ter direktiv 2001/89/ES, 2002/60/ES in 2005/94/ES (UL L št. 219 z dne 14. 8. 2008, str. 40).«.

2. člen

12. člen se spremeni tako, da se glasi:

»12. člen

(nacionalni referenčni laboratorij)

Nacionalni referenčni laboratorij za bolezen modrikastega jezika je določen v pravilniku, ki ureja bolezni živali.«.

3. člen

Priloga 1 se črta.

4. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-14/2010

Ljubljana, dne 6. maja 2010

EVA 2010-2311-0120

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZKŽP