Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o ukrepih za nadzor nad določenimi boleznimi rib (ISA, VHS in IHN) - sprememba - UL 36/2004


Na podlagi šestega odstavka 6. člena in prvega odstavka 77. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 110/02 GO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi pravilnika o ukrepih za nadzor nad določenimi boleznimi rib
(ISA, VHS in IHN)
 

1. člen

V Pravilniku o ukrepih za nadzor nad določenimi boleznimi rib (ISA, VHS in IHN) (Uradni list RS, št. 18/04) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
 

»6. člen
(vzorčenje, ravnanje v primeru suma in diagnostične metode)

(1) Če je podan sum, da so ribe okužene z ISA, mora imetnik ribogojnice o tem nemudoma obvestiti NVI, ki opravi klinični pregled rib in odvzame vzorce za laboratorijsko preiskavo. Za laboratorijsko preiskavo se odbere ribe, ki kažejo klinične znake, ter še žive ali na ledu dostavi v pooblaščeni laboratorij.
(2) Imetnik ribogojnice mora še pred prihodom strokovnjaka NVI zagotoviti pogoje za preprečevanje širjenja bolezni, kot so opustitev prodaje živih in mrtvih rib, prepoved vstopa nepooblaščenim osebam, neškodljivo odstranjevanje mrtvih rib in menjava delovne obleke in obutve delavcev, preden zapustijo ribogojnico.
(3) Ob sumu, da se je pojavila ISA, VURS nemudoma skliče člane DSNB, ki vodi in nadzira ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni.
(4) Vzorčenje, diagnostične metode in ukrepi v primeru suma so določeni v Odločbi 2003/466/ES (UL L 156, 25. 6. 2003).«.
 

2. člen

Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
 

»11.a člen
(podrobnejši pogoji)

Podrobnejši pogoji glede ravnanja v primeru suma in potrditve ISA, določanja območij, izpraznitve ribogojnic, vzpostavitve in preklica nadzorovanih območij ter izvajanju uradnega nadzora so določeni v Odločbi 2003/466/ES.«.
 

3. člen

Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.

Št. 323-01-106/2003-1
Ljubljana, dne 7. aprila 2004.

 

mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZŽI