Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Navodilo o nadzoru nad boleznimi školjk - UL 80/2001


Na podlagi šestega odstavka 6. člena in četrtega odstavka 13. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 N A V O D I L O
o nadzoru nad boleznimi školjk 

1. člen

To navodilo določa ukrepe za nadzor nad boleznimi školjk. Bolezni na katere se nanaša navodilo so navedene v Prilogi 1, ki je sestavni del tega navodila in je objavljena skupaj z njim. 

2. člen

Posamezni izrazi v tem navodilu pomenijo:
školjke so dvolupinski mehkužci, ki se prehranjujejo s filtracijo vode;
imetnik je fizična ali pravna oseba, ki goji ali nabira žive školjke z namenom dajanja v promet;
školjčišče je geografsko opredeljena morska površina, v kateri se gojijo školjke z namenom dajanja v promet;
gojitveno območje je območje, ki zajema več školjčišč;
obrat za prečiščevanje školjk pomeni obrat z bazeni, ki se napajajo s čisto ali primerno očiščeno morsko vodo, kjer se žive školjke odlagajo za čas, ki je potreben, da se prečistijo;
območje za ponovno nasaditev je odobreno območje morja, morski rokav ali zaliv, z vidno označenimi mejami, ki se uporablja za naravno prečiščevanje živih školjk;
ponovna nasaditev pomeni prenos živih školjk v območje za ponovno nasaditev, za čas, ki je potreben, da se školjke prečistijo;
bazeni za shranjevanje so bazeni s čisto ali primerno očiščeno morsko vodo, kjer se shranjujejo prečiščene školjke;
čezmeren pogin školjk je pogin, do katerega pride v razmiku 14 dni, in prizadene več kot 15% školjk v školjčišču;
pooblaščeni laboratorij je laboratorij, ki ga pooblasti Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) za opravljanje diagnostičnih preiskav bolezni iz tega navodila. 

3. člen

Školjčišče mora biti registrirano pri VURS.
Imetnik mora voditi evidenco o prispelih pošiljkah školjk, iz katere so razvidni podatki o:
datumu prispetja;
izvoru školjk;
vrsti školjk;
količini školjk;
prevozniku;
načinu prevoza.
Imetnik mora voditi evidenco o pošiljkah školjk, ki zapustijo školjčišče, iz katere so razvidni podatki o:
datumu oddaje;
mestu sprejema;
vrsti školjk;
količini školjk;
prevozniku;
načinu prevoza.
Evidence iz drugega in tretjega odstavka tega člena je potrebno hraniti 4 leta. 

4. člen

Imetnik mora redno spremljati zdravstveno stanje školjk in omogočiti odvzem vzorcev v školjčišču, gojitvenem območju, v obratu za prečiščevanje in bazenih za shranjevanje školjk. 

5. člen

Na bolezen se sumi, če pride pri školjkah do čezmernega pogina, ali če obstajajo klinični znaki, na podlagi katerih je mogoče sumiti na bolezen iz Priloge 1. 

6. člen

Imetnik mora takoj sporočiti veterinarski organizaciji, ki opravlja javno veterinarsko službo (v nadaljnjem besedilu: veterinarska organizacija), vsak sum bolezni.
Veterinar veterinarske organizacije, ki posumi na bolezen, mora s pisnim navodilom določiti ukrepe in o tem obvestiti območni urad VURS ter z odvzemom vzorcev za preiskavo poskrbeti, da se sum potrdi ali ovrže. Preiskave opravi pooblaščeni laboratorij.
Veterinar veterinarske organizacije odredi naslednje ukrepe:
prepoved prometa s školjkami iz školjčišča, gojitvenega območja, obrata za prečiščevanje ali iz bazenov za shranjevanje školjk, do rezultatov preiskave;
neškodljivo odstranjevanje poginulih školjk;
razkuževanje pribora in opreme.
Ukrepi ostanejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne izključi. 

7. člen

Šteje se, da je bolezen potrjena, če se ob čezmernem poginu ali kliničnih znakih bolezni ugotovi tudi prisotnost povzročitelja bolezni.
Ko je bolezen potrjena, mora uradni veterinar za inšpekcijski nadzor (v nadaljnjem besedilu: veterinarski inšpektor) z odločbo odrediti ukrepe iz tretjega odstavka  6. člena tega navodila in druge ukrepe, ki so potrebni za preprečevanje širjenja in zatiranje bolezni, ter opraviti epizootiološko poizvedbo.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko veterinarski inšpektor odredi tudi za školjčišča, za katera se na podlagi epizootiološke poizvedbe sumi, da so okužena. 

8. člen

Ukrepi iz drugega odstavka prejšnjega člena prenehajo, ko pri rednih inšpekcijskih pregledih v dveh letih ni bilo ugotovljenih kliničnih znakov in z laboratorijskimi preiskavami ni bila ugotovljena prisotnost povzročiteljev bolezni iz Priloge 1. 

9. člen

Stroški v zvezi z izvajanjem tega navodila bremenijo imetnika. 

10. člen

Nadzor nad izvajanjem tega navodila opravlja veterinarski inšpektor. 

11. člen

To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 323399/01
Ljubljana, dne 4. oktobra 2001.

 

mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo  in prehrano
Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI