Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bruceloze pri govedu (Brucellosis) – UL 13/2006


Na podlagi sedmega odstavka 15. člena v zvezi z drugim odstavkom 97. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o dopolnitvi Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bruceloze pri govedu (Brucellosis)

1. člen

V Pravilniku o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bruceloze pri govedu (Brucellosis) (Uradni list RS, št. 91/05) se za 6. členom doda nov 6.a člen, ki se glasi:

»6.a člen

(stroški)

Stroški diagnostičnih preiskav, s katerimi se potrdi bolezen ali ovrže sum, se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, stroški drugih ukrepov in sanacija reje pa bremenijo imetnika živali.«.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 323-02-478/2005-1

Ljubljana, dne 24. januarja 2006

EVA 2005-2311-0276

Marija Lukačič l.r.

Ministrica za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZŽI