Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje enzootske goveje levkoze (Leucosis enzootica bovum) – UL 13/2006


Na podlagi sedmega odstavka 15. člena v zvezi z drugim odstavkom 97. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje enzootske goveje levkoze (Leucosis enzootica bovum)

1. člen

(1) V Pravilniku o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje enzootske goveje levkoze (Leucosis enzootica bovum) (Uradni list RS, št. 91/05) se v 4. členu prva alinea drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:

»– začasno razveljavi status črede, uradno proste EGL, in«.

(2) Druga alinea tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:

»– prepoved prometa s proizvodi oziroma izdelki od okuženih govedi;«.

2. člen

Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:

»6.a člen

(stroški)

Stroški diagnostičnih preiskav, s katerimi se potrdi bolezen ali ovrže sum, se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, stroški drugih ukrepov in sanacija reje pa bremenijo imetnika živali.«.

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 323-02-477/2005-1

Ljubljana, dne 24. januarja 2006

EVA 2005-2311-0277

Marija Lukačič l.r.

Ministrica za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZŽI