Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje goveje virusne diareje (BVD) – mukozne bolezni (MB) (Diarrhoea viralis bovum – Morbus mucosae bovum) – UL 106/2005


Na podlagi četrtega odstavka 13. člena, četrtega od­stav­ka 14. člena in drugega odstavka 15. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG in 62/04 – odl. US) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje goveje virusne diareje (BVD) – mukozne bolezni (MB) (Diarrhoea viralis bovum – Morbus mucosae bovum)

1. člen

(splošna določba)

Ta pravilnik določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje goveje virusne diareje – mukozne bolezni (v nadaljnjem besedilu: BVD – MB).

2. člen

(obveščanje, poročanje in prijavljanje)

Obveščanje, poročanje in prijavljanje BVD – MB poteka v skladu s pravilnikom, ki ureja kužne bolezni živali.

3. člen

(sum bolezni)

(1) Na BVD – MB se sumi, če se pri živalih pojavijo naslednji klinični znaki:

1. pri goveji virusni diareji:

– povišana telesna temperatura,

– slinjenje,

– izcedek iz nosu in kašelj,

– krvavitve in razjede po sluznicah,

– driska,

– abortusi,

– mumifikacija in popačenost plodu;

2. pri mukozni bolezni, če se pri serološko negativnih živalih v hlevu, kjer je bila predhodno ugotovljena goveja virusna diareja, pojavijo:

– otožnost,

– driska,

– razjede po ustni sluznici.

(2) Uradni veterinar na sumljivem gospodarstvu opravi epizootiološko poizvedovanje in odredi naslednje ukrepe:

– ločitev zdravih živali od živali, za katere se sumi, da so zbolele,

– izvedbo potrebnih laboratorijskih preiskav.

4. člen

(potrditev bolezni)

(1) Šteje se, da je BVD – MB uradno potrjena, če se z laboratorijskimi preiskavami ugotovijo specifična protitelesa ali virusni antigen, v nasprotnem primeru se šteje, da je bolezen uradno izključena.

(2) Uradni veterinar na okuženem gospodarstvu poleg ukrepov iz prejšnjega člena odredi še naslednje ukrepe:

a) imetniku živali:

– odvzem vzorcev za laboratorijsko preiskavo,

– ločitev bolnih od zdravih živali oziroma od živali, za katere se sumi, da so zbolele,

– po opravljeni preiskavi na virusni antigen izločitev nosilcev virusa,

– prepoved razmnoževanja goved,

– prepoved premikov z in na gospodarstvo, razen prometa v klavnico za zakol,

– zagotavljanje higienskih razmer v objektu, ki preprečujejo širjenje BVD – MB,

– čiščenje in razkuževanje v skladu s 6. členom tega pravilnika;

b) veterinarski organizaciji, da pošlje v preiskavo trupla poginulih in abortiranih živali oziroma brise očesne in nosne sluznice oziroma krvne vzorce sumljivih živali in zagotovi neškodljivo uničenje trupel poginulih živali;

c) odobrenemu osemenjevalnemu središču, da:

– morajo biti pri vseh plemenskih bikih v osemenjevalnem središču ali v naravnem pripustu opravljene serološke preiskave krvi ali pa izolacija virusa iz ejakulata semena,

– se bika, pri katerem se v semenu ugotovi prisotnost virusa, takoj izloči iz programa razmnoževanja, vso zalogo njegovega semena pa uniči,

– se v promet lahko da le seme, ki je negativno reagiralo na test za dokaz virusa BVD – MD.

5. člen

(odvzem vzorcev, laboratorijski testi in metode)

Odvzem vzorcev, pošiljanje materiala na diagnostične preiskave, laboratorijski testi in metode za preiskave se izvedejo v skladu s pravilnikom, ki ureja kužne bolezni živali, in pravilnikom, ki ureja veterinarske pogoje za trgovanje s semenom domačega goveda na teritoriju Evropske unije in uvoz iz tretjih držav.

6. člen

(čiščenje in razkuževanje)

Čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev, opreme in drugih predmetov, ki so bili v stiku z okuženimi živalmi ali živalmi, sumljivimi na okužbo, izvede na podlagi navodil in pod nadzorom uradnega veterinarja organizacija, ki ima v skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije, koncesijo za opravljanje te dejavnosti.

7. člen

(prenehanje ukrepov)

(1) Ukrepi iz 4. člena tega pravilnika ostanejo v veljavi do prenehanja BVD – MB.

(2) Šteje se, da je BVD – MB prenehala, ko sta dva zaporedna serološka testa v intervalu šestih mesecev vseh živali v reji negativna.

8. člen

(stroški)

Stroški preiskav in zdravljenja bremenijo imetnika živali.

9. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje goveje virusne diareje (GVD) – mukozne bolezni (MB) – Diarrhoea viralis bovum – Morbus mucosae bovum (Uradni list RS, št. 36/98 in 33/01 – Zvet-1).

10. člen

(uveljavitev)

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 323-01-51/2005

Ljubljana, dne 14. novembra 2005

EVA 2005-2311-0235

Marija Lukačič l.r.

Ministrica za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZŽI