Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje goveje virusne diareje (BVD) – mukozne bolezni (MB) (Diarrhoea viralis bovum – Morbus mucosae bovum) – UL 34/2006


Na podlagi prvega odstavka 15. člena, 18. in 20. člena v zvezi z drugim odstavkom 97. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o spremembah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje goveje virusne diareje (BVD) – mukozne bolezni (MB) (Diarrhoea viralis bovum – Morbus mucosae bovum)

1. člen

V Pravilniku o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje goveje virusne diareje (BVD) – mukozne bolezni (MB) (Diarrhoea viralis bovum – Morbus mucosae bovum) (Uradni list RS, št. 106 /05) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:

»(2) Veterinar na sumljivem gospodarstvu opravi:

– epizootiološko poizvedovanje,

– ločitev zdravih živali od živali, za katere se sumi, da so zbolele,

– potrebne laboratorijske preiskave.«.

2. člen

(1) Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Šteje se, da je BVD – MB uradno potrjena, če se ugotovi prisotnost kliničnih znakov iz prejšnjega člena in če se z laboratorijskimi preiskavami ugotovijo specifična protitelesa ali virusni antigen, v nasprotnem primeru se šteje, da je bolezen uradno izključena.«.

(2) V drugem odstavku se prva alinea točke a) spremeni tako, da se glasi:

»– da omogoči odvzem vzorcev za laboratorijsko preiskavo,«.

3. člen

V drugem odstavku 7. člena se besedilo »vseh živali« nadomesti z besedilom »pri vseh živalih v starosti 5 do 15 mesecev«.

4. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 323-01-51/2005-1

Ljubljana, dne 21. marca 2006

EVA 2006-2311-0086

Marija Lukačič l.r.

Ministrica za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

 


Avtor: ZŽI