Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje goveje virusne diareje (BVD) – mukozne bolezni (MB) (Diarrhoea viralis bovum – Morbus mucosae bovum) – UL 122/2007


Na podlagi sedmega odstavka 15. člena, drugega odstavka 18. člena in drugega odstavka 20. člena v zvezi z drugim odstavkom 97. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o spremembah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje goveje virusne diareje (BVD) – mukozne bolezni (MB) (Diarrhoea viralis bovum – Morbus mucosae bovum)

1. člen

V Pravilniku o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje goveje virusne diareje (BVD) – mukozne bolezni (MB) (Diarrhoea viralis bovum – Morbus mucosae bovum) (Uradni list RS, št. 106/05 in 34/06) se v drugem odstavku 4. člena četrta alinea točke a) spremeni tako, da se glasi:

»– prepoved pripusta in haremskega pripusta goved,«.

2. člen

V 2. členu se črta beseda »kužne«.

3. člen

V 5. členu se črta beseda »kužne«.

4. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 323-01-51/2005-2

Ljubljana, dne 18. decembra 2007

EVA 2007-2311-0200

 

Iztok Jarc l.r.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZKZP