Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Navodila o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje listerioze (Listeriosis) – UL 42/2005


Na podlagi četrtega odstavka 13. člena, četrtega odstavka 14. člena in drugega odstavka 15. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG in 62/04 – odl. US) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah Navodila o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje listerioze (Listeriosis)

1. člen

V Navodilu o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje listerioze (Uradni list RS, št. 85/99) se v naslovu ter v 1., 2., 5., 6., 7., 8., in 9. členu beseda »navodilo« nadomesti z besedo »pravilnik« v ustreznem sklonu.

2. člen

V 4. členu se v drugem odstavku druga alinea spremeni tako, da se glasi:

»– da se mleko, ki izvira od živali na sumljivem gospodarstvu, po predhodni pasterizaciji lahko uporabi za prehrano ljudi; proizvodnja mlečnih izdelkov iz nepasteriziranega mleka ni dovoljena;«.

3. člen

V 6. členu se v prvem odstavku prva alinea spremeni tako, da se glasi:

»– osamitev v ločenem hlevu vseh živali, katerih rezultati preiskav iz četrte alinee drugega odstavka 4. člena tega pravilnika so bili pozitivni; mleko teh živali se po predhodni pasterizaciji lahko uporabi za prehrano ljudi; proizvodnja mlečnih izdelkov iz nepasteriziranega mleka ni dovoljena; živali se zdravijo z ustreznim antibiotikom; po končanem zdravljenju in 14 dni po preteku karence je treba živalim ponovno odvzeti vzorce za preiskavo; živali, ki so zopet reagirale pozitivno, je treba usmrtiti in neškodljivo uničiti;«.

Tretja alinea se spremeni tako, da se glasi:

»– odvzem vzorcev silaže za bakteriološko preiskavo; v primeru pozitivnega rezultata uporaba silaže za prehrano živali ni dovoljena;«.

4. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 323-01-41/99-1

Ljubljana, dne 29. marca 2005.

EVA 2005-2311-0156

Marija Lukačič l. r.

Ministrica za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

 


Avtor: ZŽI