Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje listerioze (Listeriosis) – UL 94/2006


Na podlagi drugega odstavka 20. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o dopolnitvi Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje listerioze (Listeriosis)

1. člen

V Pravilniku o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje listerioze (Listeriosis) (Uradni list RS, št. 85/99 in 42/05) se v četrti alineji drugega odstavka 4. člena za besedo »laktaciji« doda besedilo », katerih mleko in proizvodi iz mleka se uporabljajo za prehrano ljudi,«.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 007-223/2006

Ljubljana, dne 8. avgusta 2006

EVA 2006-2311-0149

Marija Lukačič l.r.

Ministrica za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZŽI