Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje afriške prašičje kuge - UL 42/2010


Na podlagi drugega odstavka 18. člena in drugega odstavka 20. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje afriške prašičje kuge

1. člen

V Pravilniku o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje afriške prašičje kuge (Uradni list RS, št. 136/06) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:

»1. člen

(vsebina)

Ta pravilnik določa minimalne ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje afriške prašičje kuge (v nadaljnjem besedilu: bolezen) v skladu z Direktivo Sveta 2002/60/ES z dne 27. junija 2002 o določitvi posebnih ukrepov za nadzor nad afriško prašičjo kugo in o spremembi Direktive 92/119/EGS v zvezi z nalezljivo ohromelostjo prašičev in afriško prašičjo kugo (UL L št. 192 z dne 20. 7. 2002, str. 27), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2008/73/ES z dne 15. julija 2008 o poenostavitvi postopkov za oblikovanje seznamov in objavljanje informacij na veterinarskem in zootehniškem področju, ter o spremembi direktiv 64/432/EGS, 77/504/EGS, 88/407/EGS, 88/661/EGS, 89/361/EGS, 89/556/EGS, 90/426/EGS, 90/427/EGS, 90/428/EGS, 90/429/EGS, 90/539/EGS, 91/68/EGS, 92/35/EGS, 91/496/EGS, 92/65/EGS, 92/66/EGS, 92/119/EGS, 94/28/ES, 200/75/ES, Odločbe 2000/258/ES ter direktiv 2001/89/ES, 2002/60/ES in 2005/94/ES (UL L št. 219 z dne 14. 8. 2008, str. 40).«.

2. člen

18. člen se spremeni tako, da se glasi:

»18. člen

(diagnostični postopki in testiranja)

(1) Diagnostični postopki, vzorčenje in laboratorijsko testiranje na prisotnost afriške prašičje kuge se morajo izvajati v skladu z diagnostičnim priročnikom.

(2) Nacionalni referenčni laboratorij za afriško prašičjo kugo je določen v pravilniku, ki ureja bolezni živali.

(3) Z namenom zaščite zdravstvenega varstva živali je dovoljeno z virusom afriške prašičje kuge, njegovim genomom, antigeni in cepivi rokovati ali jih uporabljati v raziskovalne, diagnostične ali proizvodne namene samo na mestih, v institucijah in laboratorijih, ki so odobreni in pod nadzorom VURS. Spisek odobrenih mest, institucij in laboratorijev VURS predloži Evropski komisiji in jo sproti obvešča o vseh spremembah.«.

3. člen

Priloga 5 se črta.

4. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-11/2010

Ljubljana, dne 6. maja 2010

EVA 2010-2311-0117

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZKŽP