Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje klasične prašičje kuge - Pestis suum - sprememba - UL 23/2004


Na podlagi četrtega odstavka 13. člena, četrtega odstavka 14. člena in drugega odstavka 15. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
    o spremembah pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje klasične prašičje kuge Pestis suum*

1. člen

V pravilniku o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje klasične prašičje kuge Pestis suum* (Uradni list RS, št. 62/03) se v 10. členu črta peti odstavek.

2. člen

V 11. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
    »(3) Ukrepi na ogroženem območju morajo ostati v veljavi najmanj:
     dokler na okuženih gospodarstvih nista opravljena čiščenje in dezinfekcija in
     dokler niso na vseh gospodarstvih zaključene klinične in laboratorijske preiskave v skladu z diagnostičnim priročnikom. Preiskave se ne smejo opraviti pred potekom 20 dni po opravljenem predhodnem čiščenju in dezinfekciji na okuženih gospodarstvih.«

3. člen

Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
    »(1) Diagnostični postopki, vzorčenje in laboratorijsko testiranje na prisotnost klasične prašičje kuge se morajo izvajati v skladu z diagnostičnim priročnikom, ki je predpisan z odločbo Komisije 2002/106/ES. Laboratorijsko testiranje izvaja NVI. Nacionalni laboratoriji držav članic EU so našteti v prilogi 7, ki je sestavni del tega pravilnika.«

4. člen

V 25. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi
    »(3) Predpisi, na katere se sklicuje ta pravilnik, se uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu, pri čemer so predpisi EU do objave v Uradnem listu EU v slovenskem prevodu, dosegljivi na VURS v pisni in elektronski obliki.«

5. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 323-01-32/2003-1

Ljubljana, dne 16. februarja 2004.

EVA 2004-2311-0157

mag. Franc But l. r.
    Minister
    za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta 2001/89/ES in Odločbo Komisije 2002/106/ES.


Avtor: ZŽI